Mimarların buluştuğu adres...

Yazılarımız | Mimarlar | Forum | Sözlük
[ Geri ] [ Toplam 21 yazı ]

50 Yılın Türk Mimarisinde Sonuç ve Bibliyografya

Cumhuriyet devrinde oluşan mimarimiz yarım yüzyılı doldurmak üzeredir. Bu yarım yüzyıl içinde toplumumuzun geçirdiği aşamalara paralel olarak mimarimiz nasıl bir çizgi göstermektedir? Oluşumunda ne gibi etkenler rol oynamış, bunda ne oranda kimlerin katkıları olmuştur? Bütün bu soruların ,açıklıkla tartışılması için geçen süre yeterlidir kanısındayız. Artık yaşayan kişiler, verilen ürünler ve bugüne dek yazılanlarla bir bütünlüğe varmak, elli yılın mimarimizdeki görüntüsünü belirlemek mümkündür.

Genel olarak üretilen yapıları gözden geçirirsek, bazı yayınlar dışında bugüne kadar yazılanlar, yapıların eleştirisi olmaktan çok, belli bir mimari ögenin eleştirisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa önemili olan, her mimari ürünün oluşumunda önceden saptanan ögeler arası ilişkileri bilmek, bu ilişkiler düzeninin hangi oranda gerçekleştiğini üründe belirlemek ve eleştirmektir. İlişkiler düzenini belirlemeden salt ürünü eleştirmek kuşkusuz yeterli bir davranış değildir.

Bu düşünceler ışığında elli yıllık mimari ürünlerimizi kısaca belirli dönemler içinde gözden geçirirsek, biraz daha gerilere gitmekte yarar vardır. Çünkü bizde mimarlık eylemi Cumhuriyet ile birlikte kökten bir değişikliğe hemen uğramamış, son Osmanlı devrinin mimari anlayışıyle, devrin mimarları kendilerini birden Cumhuriyetin içinde bulmuşlardır. Osmanlı devrinin sonlarında, ulusal mimari akımı, böylece Cumhuriyet devrinde de varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde yabancı mimarlara tepkiler dikkati çekmektedir. Oysa daha III. Selim devrinde, Melling'in gelişi, sonra Balyan ailesinin bütün mimari eylemleri ellerinde tutuşuyla, yabancı ve azınlık mimarlarının egemenliği pekişmiş, bu durum uzun yıllar değişik biçimlerde sürüp gitmiştir. Yabancı mimarların ağırlıklarını duyurdukları yıllarda, Sanayi-i Nefise, Mühendishane-i Bahr-i ve Berri-i Hümayun Mektepleri'nin kurulması gene de bir dereceye kadar mimarlık eğitimine ağırlık verildiğinin birer kanıtıdır. Ne var ki bu çalışmaların yanısıra mimarlık alanında tutarlı bir yolun izlendiği söylenemez.

XIX. yüzyılda, batı seçmeciliğinin ürünleriyle donanan büyük kentlerimiz, XX. yüzyılın ilk çeyreğinde özellikle Ziya Gökalp'in Türkçülük akımının etkisiyle, bu kez Osmanlı dinsel yapılarının dekoratif mimari elemanlarından oluşan ulusal bir mimari geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bir yerde XIX. yüzyılın eklektik davranışlarının başka bir anlamda devamıydı. Bu dönemde mimar Kemalettin, Vedat, Muzaffer Arif Hikmet, Mongeri gibi adlar ve bunların ürünleri dikkati çekmektedir. Yeni bir mekan anlayışından uzak dekoratif ögelere yoğun şekilde yer veren çalışmalara karşın, dünyada yeni gelişmeler bu yıllarda somut şekilde kendini duyurmaktaydı. 1910-1927 yılları arasındaki bu «İlk Ulusal Mimari Dönemi» nin en belirgin yanı, ulusal bilinç yaratma çabasıdır. Oysa mimarlık eylemini «biçim yaratma», «tek bir ürün» olarak ele alma, çağın anlayışının dışında bir olaydı.

1927'den 1933 yılına kadar mimarimiz bu kez C. Holzmeister gibi yabancı mimarların etkisiyle değişikliğe uğramış, daha çağdaş bir görünüş yurdumuzda kendisini duyurmuştur. Öğretim kurumlarımızda da görev alan bu kişilerin etkisi oldukça yaygınlaşmış, ancak toplumumuzun temel sorunlarına bu dönemde de inilmemiştir. Bunda biraz da eldeki verilerin yetersizliği söz konusudur. Bu dönemin ürünleri özellikle Ankara'daki bakanlık ve diğer resmi yapılardır. Ayrıca gene bu dönemde, şehircilik çalışmalarının başlaması önemli bir aşamadır. H.Jansen'in Ankara şehri için hazırladığı plan kısa bir süre sonra değiştirilmiş olsa bile, belirli bir plan anlayışının yurdumuza gelmiş olması önemlidir.

1930-1940 arasını «İkinci Ulusal Mimariye Geçiş Dönemi» olarak nitelendirebiliriz. Bu dönemde yabancı mimarlara tepkiler başlamış, uluslararası mimari tutumun ulusal duyguyu ve yüzyılla boyunca gelişen toplumun estetik kabullerini dile getirmediği ileri sürülmüştür. Bu kez Osmanlı dinsel yapılarının dekoratif elemanlarına karşılık, sivil mimarimize eğilinmiştir. Yeni bir araştırma döneminin başlaması, birinci ulusal mimari akımından daha ileri bir adımdır. Bu dönemin düşüncelerini yansıtan mimarlar arasında Sedat Hakkı Eldem dikkati çekmektedir. Ayrıca uluslararası gelişmelerin paralelinde, oldukça değişik tutumda mimarlar olarak da Bekir İhsan Ünal'ı ve Seyfi Arkan'ı görmekteyiz. 1937-1938 yıllarında Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim üyeliği yapan Bruno Taut ise, ilk kez topluma yönelik projeler geliştirerek, çağın gelişme çizgisini yurdumuzda da yansıtmaya çalışmıştır.

1940-1950 yılları arasında, geçiş döneminde belirttiğimiz gibi, yabancı mimarlara tepkiyle birlikte «İkinci Ulusal Mimari» diyebileceğimiz bir dönem başlamıştır. Bu dönemde Sedat Hakkı Eldem, Emin Onat, P.Bonatz, E.Egli, M.Elsaesser gibi yerli ve yabancı mimarları görmekteyiz. Yerli mimarların yanısıra, yabancı mimarlardan bazıları da ulusal mimari anlayışında ürünler vermişlerdir. Kuşkusuz bunun başlıca nedenlerinden biri, Almanya ve İtalya'daki paralel gelişmelerdir. Yabancı mimarların bazıları bu etkileri yurdumuza taşımakta rol oynamışlardır. Bütün bu mimarlar arasında gene de bir ölçüde ayrılıklar vardır. Ayrıca bu dönemin sonlarına doğru ulusal mimari akımın öncüleri olan kişilerde bile, bir değişme kendini duyurmuş, Adalet Sarayı yarışmasında olduğu gibi, uluslararası bir rasyonalizm yavaş yavaş ağır basmaya başlamıştır.

1950'lerden sonra mimari eylemlerimizde değişme dikkati çekmektedir. Ünlü mimarların ürünlerini kopya etme çabaları, büyük çapta endüstri yapıları üretilmesi, şehircilik çalışmaları, kampüs planlamaları bu dönemin en belirgin görünüşleridir. Türlü yapı tipolojilerinin üretildiği bu son dönemde, ürünlerin biçimlenişlerinde veya mekan organizasyonlarında uluslararası biçim kalıpları seçmeciliğinin yapıldığı açıktır.

Gelecekte hu tür davranışların yerini, bilimsel bir tutumun, «gerçek» bir mimari ortamın alacağı kanısındayız. Bu kanının temelinde, üniversitelerdeki mimari eğitim alanındaki yeni gelişmeler, bilinçli bir kuşağın yetişmekte olması umudu bulunmaktadır.

BiBLiYOGRAFYA

Olanaklarımız oranında oldukça geniş bir şekilde sunduğumuz bu bibliyografyada, konunun gereği kitap ve makalelerin gösterilmesinde belirli bir yol tutulmuştur. Kitaplar ilk kez yayın yerlerine göre bir ayrıma uğramış, ayrıca basım yılları esas alınarak sıralanmıştır. Süreli yayınlarda da durum aynıdır. Taranan bütün süreli yayınlardaki makaleler kendi başlıkları altında, basım yıllarına göre bir sıralamada konu olmuşlardır.

Böyle bir yöntemin kullanılmasından beklenen yarar, yarışma ve uygulamaları, geçirilen değişiklikleri, yapılan tartışmaları zaman içinde görebilmek, dönemlerin özelliklerini kolaylıkla belirleyeibilmektir.

Ayrıca taranan süreli yayınlardaki makaleler gerektiği biçimde verildiği halde, yarışma projelerini tanıtan yazıları da ortak bir şekil bulunmaya çalışılmış, yarışmaları da birinci ödülü alanların adları ve konu belirtilmiş böylece birinci ödülü alanlarla, konu bir arada bütünüyle sunulmuştur.

KiTAPLAR

İSTANBUL DEVLET GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ YAYINLARI

Bruno Taut (çev. A. Kolatan), Mimari Bilgisi, İst. 1938
Sedad H.Eldem - Feridun Akozan - Köksal Anadol, Rölöve 1, İst 1968
Sedad H.Eldem, Köşkler ve Kasırlar 1, İst. 1969

İSTANBUL TEKNiK UNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ YAYINLARI

Eyüp Kömürcüoğlu, Hastane Yapıları, İst. 1944
Gazanfer Beken, Garbi Anadolu Mıntıkası Kerpiç Evleri, İst. 1949
Muhittin Binan, Kapılar, İst. 1950
İsmail Utkular, Radyo Evleri, İst. 1950
Doğan Erginbaş, Anıt Kabirler, İst. 1950
Necibe Çakıroğlu, Türk Mezarları, İst. 1950
Nezih Eldem, Büro Binaları, İst. 1950
Orhan Bolak, Hasanelerimiz, İst. 1950
C.Berk (Butka), Sanatoryumlar, İst. 1950
Leman Tomsu, Bursa Evleri, İst. 1950
Eyüp Kömürcüoğlu, Ankara Evleri, İst. 1950
Orhan Bozkurt, Açık Hava Tiyatroları, İst. 1950
Mesut Evren, Spor Alanları, İst. 1951
Kemal Aru, Mesken Problemi, İst. 1951
Tulu Baytin, Bacalar, İst. 1951
Abdullah Sarı, Dış Duvarlar, İst. 1951
Gündüz Özdeş, Edirne, İst. 1951
Afi Kızıltan, Çocuk Hastaneleri, İst. 1951
C.Butka (Berk), Konya Evleri, İst. 1951
Necibe Çakıroğlu, Kayseri Evleri, İst. 1951
Muhittin Binan, Türk Saçak ve Kornişleri, İst. 1952
Sabri Oran, Sanat Okulları, İst. 1952
Lami Eser, Modern Ev Mutfakları, İst. 1952 Doğan Erginbaş, Diyarbakır Evleri, İst. 1964
Gündüz Özdeş, Türk Çarşıları, İst. 1954
Sabri Oran, Orta Anadolu Köylerinde Aile Tarım işletmeleri Binaları, İst. 1954
Abdullah Türkmen, ahşap yapılar, İst. 1954
Doğan Kuban, Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme, İst. 1954
Lami Eser, Kütahya Evleri, İst. 1955
Sedat Gürel, Konstrüksiyon ve Çok Katlı Mesken Blokları, İst. 1955
S.Hakkı Eldem, Türk Evi Plan Tipleri, İst. 1955
Lütfü Zeren, Ocaklar, İst. 1955
Ruhi Kafesçioğlu, Kuzey Batı Anadolu Ahşap Ev Yapıları, İst. 1955
K.Ahmet Aru, imar Plan Çalışmaları, İst. 1955
H.Çağlar, Yeni iskan Üniteleri, İst. 1957
O.Alsaç, imarla ilgili Mevzuatımız, İst. 1958
M.Usman, Antik Devir Küçük Asya Evleri, İst. 1958
Garanfer Beken, Tekniğin Mimariye Tesiri, İst. 1959
Mesut Evren, Türk Evinde Çıkma, İst. 1959
Lami Eser, Prefabrikasyon, İst. 1960
Gündüz Atalık, Mimari Tenkidde Metod Araştırması, İst. 1961
Orhan Bozkurt, Bir Mekan Anlayışı, İst. 1961
Doğan Erginbaş, insan ve Ev, İst. 1962
Gündüz Özdeş, Şehirciliğe Giriş, İst. 1962
Sedat Gürel, Yapı Endüstrisinde Araştırma, İst. 1962
Doğan Kuban, Bir Batı Anadolu Gezisi, İst. 1962
Eyüp Kömürcüoğlu, Yapı Malzemesi Olarak Kerpiç, İst. 1962
Lütfi Zeren, Türkiye'nin Tipik iklim Bölgelerinde En Sıcak Devre ve En Soğuk Devre Tayini, İst. 1962, ilk Okul Binalarının inşası, İst. 1963
Hande Süher, İstanbul Bölge Planları, İst. 1963
Nilüfer Ağat, Boğaziçi'nin Turistik Etüdü, İst. 1963
T.Aydın, Yerleşme ilkeleri, İst. 1963
Bülent Özer, Rejyonalizm, Üniversalizm ve Çağdaş Mimarimiz Üzerine Bir Deneme, İst. 1964
Aydın Tekin, Anadolu'da insan Toplulukları ve Yerleşme ilkeleri Üzerinde Bir Deneme, İst. 1964
Ayten Çetiner, Türkiye'de imar Planlama Eylemleri ve Dayanması Gereken Bilimsel Kurallar, İst. 1965
Siegfried Giedion (çev. S. Batur), 1960'Iarda Mimari Ümitler ve Kuşku, İst. 1965
Birsen Doruk, İşveren, İşçi, Mimar Bağlantısı Yönünden Türkiye için Bir Araştırma, İst. 1965
Handa Süher, Yerleşmeler ve Özel Fonksiyon İlişkileri, İst. 1966
Nigan Bayazıt - Muzaffer Sencer - Oya Sencer - Yıldız Sey - Atilla Yücel, Vakıflı Köyü, İst. 1966
Jürgen Joedicke (çev. B. Özer - O. Gökçe), Modern Mimarinin Gelişimi, İst. 1966
M.Erol Kulaksızoğlu, Mimari Eserinin Oluşunda Eğitimin Etkileri, İst. 1966
Necati Şen, Yapı Strüktürüne, Biçimleniş ve Kabuk Olarak İklim Etkisi, İst. 1967
Ayhan Özbilen, Türkiye'de Yapının Objektif Kalitesi ile ilgili Bir Etüd, İst. 1967
Altan Öke, Konut Yapılarmda iktisadi Unsurlar, İst. 1967
Lütfü Zeren, Türkiye'nin Tipik Bölgelerinde En Sıcak Devre ile En Soğuk Devre Tayini II, İst. 1967
Nihat Toydemir, Rasyonalizasyon Üzerinde Bir Deneme, İst. 1967
Saim Beygon, Türkiye'de Beşeri Çevre ve Şehirleşmenin Demografik Analizi Üzerine Bir Deneme, İst. 1968.
Muzaffer Sudalı, lnacasa, iş ve Konut Bir Toplumsal Dayanışma, İst. 1968
İlhan Tekeli, Sosyal Sistemler, Sosyal Değişme ve Yerleşme Yapısı, İst. 1969
N.Beyazıt, Konut Araçları Açısından Ele Alınan sistematik Bir Tasarlara Yönteminin Geliştirilmesi, İst. 1969
Reinhard Stewig (çev. R. Turfan - M.Ş.Yazman), Batı Anadolu Bölgesinde Kültür Gelişmesinin Ana Hatları, İst. 1970
Yalçın Tezcan, Sıcak Yapı Elemanlarının Kondasyon Kontrolu Hesaplarında Kullanılacak Dış Sınır Şartları ve Peryotların Belirlenmesi için Yeni Bir Metod, İst. 1970
Mesut Evren, Türkiye'de Arsa - Yapı Sorunları ve İlişkileri, İst. 1970
Mehmet Çubuk, Boğaziçi Mekanının Düzenlenmesinde Bazı İlkeler, İst. 1971
N.İnceoğlu, Tek Katlı Endüstri Yapılarında insan Sirküasyonu Problemlerinin Çözümünde Kullanılabilecek Sistematik Bir Metod, İst. 1971
Orhan Göçer, Doğu Marmara Bölgesi İçinde Büyük İstanbul Metropoliten Sınırlarının Tesbiti ve Yeni Bir Yerleşme Düzeni ön Araştırması, İst. 1971
Altan Öke, İşletme Anlayışına ve Bütçesine Uygun Konut Tasarlaması, İst. 1971
Orhan Bolak, Mimari Tasarım Temel Bigisi, İst. 1971
Hande Suher - Ayten Çe1iner, Türkiye'de imar Yönetmelikleri ve Şehircilik Planlama Çalışmaları Konusunda Bir Araştırma, İst. 1971
Atilla Yücel, Tasarlama ve Çevre Sorunları, İst. 1971
N.Bayazıt - M.Sencer - O.Sencer - A.Yücel - Y.Sey, Türkiye'de Köy Sorunu ve Bir Köy Araştırmasının İlkeleri, İst. 1971
Altan Öke, İşletme Anlayışına ve Bütçesine Uygun Konut Tasarlaması, İst. 1971
İlhan Tekeli, Bölge Planlama Üzerine, İst. 1972
Gündüz Özdeş, Şehirciliğe Giriş ve Toplum Ölçeği, İst. 1972
Vincent Scully (çev. S. Batur), Modern Mimari, İst. 1972, Mimarlık Sorunlarına Yeni Yaklaşımlar / Tartışmalı Konferanslar (Aralık 1971 - Mart 1972), İst. 1972

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK OKULU YAYINLARI

İrfan Bayhan, Mesken Tipleri ve Yerleşme Formları, İst. 1962
Necmi Şen, Rize'de Beş Ev, İst. 1967

ANKARA ORTA DOĞU TEKNiK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

J.M.Richards - Elizabeth B.Mock (çev. A. Kuran), Modem Mimarlıka Giriş, Ankara 1966
Rauf Beyru, Şehir Nüfusları, Gerçekler ve İstatistikler. İzmir Şehri Üzerinde Bir İnceleme, Ankara 1969
Orhan Özgüner, Köyde Mimari / Doğu Karadeniz, Ankara 1970, Göynük, 0.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü, Ankara 1970
Sümer Gürel, Kent Planlamasına Giriş ve Çevre Kavramı, Ankara 1970
Tuğrul Akçura, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti Hakkında Monografik Bir Araştırma, Ankara 1971
İlhan Tekeli, Planlama ve Ülkesel Fiziki Planlama Üzerine, Ankara 1971
Cevat Erder, Tarihi Çevre Kaygısı, Ankara 1971
Enis Kortan, Türkiye'de Mimarlık Hareketleri ve Eleştirisi 1950-1960, Ankara 1971

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYINLARI

Fehmi Yavuz, Ankara'nın imarı ve Şehirciliğimiz, Ankara 1952
Fehmi Yavuz, Şehircilik Ders Kitabı, Ankara 1953
İbrahim Öğretmen, Ankara'da 158 Gecekondu Hakkında Monografi, Ankara 1957
Fehmi Yavuz, Şehirciliğimiz Hakkında Mukayeseli Raporlar, Ankara 1967

TÜRK TURİNG OTOMOBİL KURUMU YAYINLARI

Said Naum-Duhani, Vieilles Gens, Vieilles Demeure, (Topografhie Sociale de Beyoğlu an XIX eme Siecle), İst. 1947
B.N.Şehsuvaroğlu, Göztepe, İst. 1969, Boğaziçi Koruları, İst. 1970
Süheyr Ünver - Sedad Hakkı Eldem, Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı, İst. 1970
Çelik Gülersoy, Korunması Gereken Boğaziçi, İst. 1972

DİĞER KİTAPLAR

Usul-ü Mimari-i Osmani / I'Architecture Ottomane, Constantinople 1873
Mehmet Esad, Mir'at-ı Mühendishane-i Berri-i Humayun, İst. 1312
Mubarek Galip, Ankara, Ankara 1928, c.II Fotoğrafla Türkiye, Matbuat Umum Müdürlüğü, Münih 1936
Albert Speer, Yeni Alman Mimarisi / Neue Deutsche Baukunst, Berlin, 1942 Mahmut Akok - Ahmet Gökoğlu, Eski Ankara Evleri I, Ankara 1946
Paul Bonatz, Die neue Oper in Ankara, München 1948 (ayrı basım) Cumhuriyet Devrinde İstanbul, İst 1949
Ç.Uluçay - E.Kartekin, Yüksek Mühendislik Okulu, İst. 1958, L'ouvre de Henri Prost, 1960
Jürgen Joedicke, A History of Modem Architecture, London 1961
P.Blake, Drei Meisterarchitekten, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, München 1962
Le Corbusier, An die, Studenten, die «Charte Athenes», Hamburg 1962, 1943-1956 Yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi, İst. 1963
Bernard Rudofsky, Architecture Without Architects, New York 1964
I.Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, Konya 1964
Rıza Onaran, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi Kılavuzu, Ankara 1965
Eyüp Asım Kömürcüoğlu, Das alttürkische Wohnhaus, Wiesbaden 1966
Walter Gropius (çev. Özgönül - Erdem Aksoy), Yeni Mimari ve Bahaus, İst. 1967
Hans M.Wingler, The Bauhaus, The Massachusetts Institute of Technology 1969
Schmid C.Testa, Systems Building, Bauen mltsystemen, Construction Modulaires, Zürich 1969
Melling, İstanbul'da Boğaz içinde Resimlerle Bir Gezinti, İst. 1969
Jürgen Joedicke, Tendances de I'Architecture Moderne, Paris 1969
Bülent Özer, Günümüzde Resim, Heykel, Mimarlık / Bakışlar, İst. 1969
Somer Ural - Hasan Çakır, Yeni Ulusal Mimarlık, Ankara 1970
Doğan Kuban, 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, İst. 1970
Altuğ - Behruz Çinici, 1961-1970 Mimarlık Çalışmaları, Ankara 1970, Mimarlık / Şehircilik ve Türkiye'nin Sorunları, İst. 1970
Mustafa Cezar, Sanatta Batı'ya Açılış ve Osman Hamdi, İst. 1971
Metin Sözen, Diyarbakır'da Türk Mimarisi, İst. 1971
Çelik Gülersoy, Çağlar Boyunca İstanbul Görünümleri, İst. 1972
T.Gautier, İstanbul, İst. 1972
Cengiz Bektaş, Ankara 1972
Celal Esad Arseven, Türk Sanatı Tarihi, İst. (Milli Eğitim Bakanlığı Yay.)
M.And, Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu, Ankara 1972
R.Keleş, 100 Soruda Türkiye'de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu, İst. 1972
A.Nesin, İnsanlar Uyanıyor, İst. 1972

SÜRELi YAYINLAR

AKADEMİ DERGiSi

Utarit İzgi, «Yapıda Duvar», Akademi İst. 1964, sayı 1, s.9-11
Sedat Hakkı Eldem, «Bursa'da Bazı Sofalar», Akademi, İst. 1964. sayı 2, s.3-11
Hande Suher, «Şehicilik Planlama Çalışmalarını Etkileyen Faktörler, Akademi, İst. 1964, sayı 2, s.23-24
Andre Bloc (çev. F. Akozan), «Fransız Mimarlığı Kendi Kendini Taklitçi ve Alelade Kalmaya Mahkum Etmiştir», Akademi, İst. 1964, sayı 2, s.25-2a
Bülent Özer, «Modern Mimaride Sübjektif Davranışlar», Akademi, İst. 1965, sayı 3-4, s.9-17
Muammer Onat Atölyesi, «Antalya'da Boztepeköyü Mescidi», Akademi, İst. 1965, sayı 3-4, s.53-55
Jürgen Joedicke (çev. B. Özer), «Antonio Gaudi», Akademi, İst. 1966, sayı 5, s.15-30
Sedat Hakkı Eldem, «Geleneksel Mimari Araştırmaları», Akademi, İst. 1967, sayı 6, s.3-34
Nevzat Güner, «Seyfi Arkam», Akademi, İst. 1967, sayı 6, s.51-52

MİMAR

Alişanzade Sedat Hakkı, «İstanbul ve Şehircilik», Mimar, Kanunusani 1931, sene 1. sayı 1, s.1-4
Zeki Selah, «İnşaatta Standart», Mimar, İst. 1931, sene 1, sayı 1, s.10-11
Arif Hikmet, «Bir Lokanta Projesi», Mimar, İst. sene 1, sayı 1, s.12-13
Sırrı Arif, «Bekir Beyin Evi», Mimar, İst. 1931, sene 1, sayı 1, s.6-10
Şevki, «Yabancı Mimarlar Üzerine», Mimar, İst. 1931, sene 1, sayı 1, s.12-13
Abdullah Ziya, «Binanın içinde Mimar», Mimar, 1931, sene 1, sayı 1, s.14-19
Ö.Faruk Galip, «Birlik ve Mecmua», Mimar, İst. 1931, sene 1, sayı 1, s.20
Macaroğlu Sami, «Proje ve Mimar», Mimar, İst. 1931, sene 1, sayı 1, s.21-22
Macit Rüştü, «İstanbul Lisesi Sinema Binası», Mimar, İst. 1931, sayı 1, s.23.
M.Vedat, «İstanbul'un İmar Meselesi», Mimar, İst. 1931, sene 1, sayı 2, s.35-36
M.Vedat, «Valde Mektebi», Mimar, İst. 1931, sene 1, sayı 2, s.37-40
Abidin, «Müstakil Evler», Mimar, İst. 1931, sayı 2, s.42-43
Arif Hikmet, «Eski Bir Türk Kahvesi», Mimar, İst. 1931, sayı 2, s.59-60
Abdullah Ziya, «Güzel Sanatlar Akademisi Binası», Mimar, İst. 1931, sene 1, sayı 2, s.60-65
Abidin, «Memleketimizde Mimari Varlık», Mimar, İst. 1931, sene 1, sayı 3, s.73-74
M.Nihat, «Palas Otel / Kudüs», Mimar, İst. 1931, sene 1, sayı 3, s.75-80
Sedat Hakkı, «Boğaz içinde Bir Yalı». Mimar, İst. 1931, sayı 3, s.82-84
Semih Saim, «Bugünkü Mimari Telakkiler», Mimar, İst. 1931, sayı 3, s.85-90
Zeki Selah, «Mektep inşaatında, Plan-Tip'in Mahzurları». Mimar, İst. 1931, sene 1, sayı 4. s.124-125
Arif Hikmet, «Mühendis Mustafa Fahri Bey Evi», Mimar, İst. 1931, sene 1, sayı 5, s.154-155
Sedat Hakkı, «Peşte Sergisinde Türk Pavyonu». Mimar, İst. 1931, sayı 6, s.187-194
Sırrı Arif, «Dr. Süreyya Hidayet Apartmanı / Cağaloğlu». Mimar, İst. 1931, sene 1. sayı 6, s.196-197
Abidin, «H.Ziya Bey Evi / Samatya». Mimar, İst. 1931, sene 1, sayı 8, s.254-260
Abdullah Ziya, «Kimyager A.Riza Bey Evi / Adana» Mimar, İst. 1931, sene 1, sayı 9, s.287-295
Hüsnü, «Sanayi ve Maadin Bankası Proje Yarışması», Mimar, İst. 1931. sene 1, sayı 9, s.296-298
M.Vedat, «İstanbul İkametgahları, Mimar, İst. 1931, sene 1, sayı 10, s.323-325
Evkaf Fen Heyeti, «Kandilli Camii», Mimar, İst. 1931, sene 1, sayı 10, s.226-230
Hüsnü, «Mühendis İbrahim Galip Bey Apartmanı / Ayazpaşa». Mimar, İst. 1931, sene 1, sayı 11-12. s.255-264
Burhan Arif, «Türk Mimarisi ve Beynelmilel Mimarlık Vasıfları». Mimar, İst. 1931, sene 1. sayı 11-12, s.365-366
Burhan Arif, «Türk Şehirlerinin Bünyesi», Mimar, İst. 1932, sayı 1, s.1-3
Ali Nejat, «Gazi Abidesi», Mimar, İst. 1932. sayı 1. s.4-6
Proje: Prof.G.Monceri Tatbik ve Nezaret: Hüsnü «Otel ve Kaplıca Binası / Bursa» Mimar 1932. sayı, 1, s7-16
B.O.Celal, «Ankara Tayyare Abidesi Münasebeti ile», Mimar, İst. 1932. sayı 2, s.33-34
Zühtü, «Işık Apartmanı / Kaska», Mimar, İst. 1932, sayı 2, s.37-38
A.Ziya, «Şehir Stadyumu / Adana», Mimar, İst. 1932, sayı 2, s.39-40, «Akademinin Ellinci Senesi», Mimar, İst. 1932. sayı 2. s.55-58
Paul Stefan, (çev. Ahmet Adnan). «Türk Sanatı», Mimar, İst. 1932, sayı 3, s.65-66
Ö.Faruk Galip, «Nan Apartmanı / Nişantaşı», Mimar, İst. 1932. sayı 3. s.60-70
Sırrı Arif, «Nazire H.Evi. / Maçka», Mimar, İst. 1932, sayı 3, s.72-74
Abdullah Ziya, «Belediye Reisi Evi / Mersin». Mimar, İst. 1932, sayı 3, s.75-76
Abdullah Ziya, «Yeni Sanat», Mimar, İst. 1932, sayı 4. s.97-98
Mimar Saim, «izzet Bey Evi / Maçka». Mimar, İst. 1932, sayı 4, s.99-101
Sedat Hakkı, «N.Paşa Villası / Ankara». Mimar, İst. f932. sayı 4, s.102-107
Semih Rüstem, «Bir Mimar İkametgahı / Adana», Mimar, İst. 1932, sayı 4, s.108-110
Bedrettin Hamdi - Behçet Sırrı, «Türk Mimarisi». Mimar, İst. 1932, sayı 4, s.114-115
Süreyya, «İlk Mektep Binası / Afyon», Mimar, İst. 1932, sayı 4, s.119
B.O.Celal, «San'at», Mimar, İst. 1932, sayı 5, s.129-130
Zeki Selah, «Dr. Sani Yaver Villası / Kadıköy», Mimar, İst. 1932, sayı 5, s.131-139
Semih Rüstem, «İsmail Hakkı B.Köşkü / Adana», Mimar, İst. 1932, sa,yı 5, s.140
Çubukcıyan ve Hüsnü, «Hüsnü B.Apartmanı / Nişantaşı», Mimar, İst. 1932, sayı 6, s.163-167
Sedat Hakıkı, «J.Hanım Evi / Maçka», Mimar, İst. 1932, sa,yı 6, s.168-170
Sadi, «İsmail Hakkı B.Evi / Yenişehir - Ankara», Mimar, İst. 1932, sa,yı 6, s.171-173
B.O.Celal, «San'atta Snobizm», Mimar, İst. 1932, sayı 7-8, s.193.-194
Ziraat Vekaleti Fen Heyeti, «İzmir Ziraat Mektebi», Mimar, İst. 1932, sayı 7-8, s.195-198
Ferit - Abdullah Ziya, «Ziraat Haşarat Laboratuvarı / Adana», Mimar, İst. 1932, sayı 7-8, s.202-204
Semih Rüstem, «Sait B.Evi / Adana», Mimar, İst. 1932, sayı 7-8, s.205-206
Semih Rüstem, «İş Bankası Şubesi / Mersin», Mimar, İst. 1932, sayı 7-8, s.224
H.Hüsnü, «Münip B.Evi / Nişantaşı», Mimar, İst. 1932, sayı 7-8, s.225-226
Nazif, «Mühendis Ata Bey Evi / Feneryolu», Mimar, İst. 1932, sayı 9, s.253-256
Hasan A., «Mühendis Derviş B.Apartmanı / Cihangir», Mimar, İst. 1932, sa,yı 9, s.243-247
Nazif, «Said Bey Köşkü / Kadıköy - Kalamış Bağdat Caddesi», Mimar, İst. 1932, sayı 10, s.282-283
Macaroğlu Sami, «Bosfor Apartmanı / Ayazpaşa», Mimar, İst. 1932, sayı 10, s.227-281
Hüsnü - Çubukçiyan, «İstiklal Apartmanı / Taksim», Mimar, İst. 1932, sa,yı 11-12, s.308-310
Abidin, «Melek Apartmanı / Nişantaşı», Mimar, İst. 1932, sayı 11-12, s.311-316
Nizametrtin Hüsnü, «Hasarı B.Apartmanı / Aksaray», Mimar, İst. 1932, sayı 11-12, s. 322-323
Macaroğlu Sami, «Mimaride His ve Mantık», Mimar, İst. 1933, sayı 1, s.24-36
Abidin, «Bu Günün Türk Mimarı», Mimar, İst. 1933, sayı 2, s.33-34
Semih Rüstem, «Belediye Mezbahası / Adana», Mimar, İst. 1933, sayı 2, s.35-40
Vedat Nihat, «Pertev Apartmanı / Taksim», Mimar, İst. 1933, sayı 2, s.44-46
Burhan Arif, «Ankara'nın İmarı Projesi», Mimar, İst. 1933, sayı 2, s.48-49
Sedat Haıkkı, «Bir Villa, Projesi», Mimar, İst. 1933, sayı 2, s.50-52
Şehabettin, «Şehir Mimarisinde Usuller», Mimar, İst. t933, sayı 3, s.65-70
Nazıf, «Şevket Bey Apartmanı / Fatih», Mimar, İst. 1933, sayı 3, s.76-77
Abidin - Zeki Selah, «Zonguldak Halkevi ilk Projesi», Mimar, İst. 1933, sayı 3, s.85-90
M.Abidin Mortaş, «Memlekette Türk Mimarının Yarınki Vaziyeti», Mimar, İst. 1933, sayı 5,. s.129
Şevki Balmumcu, «Ankara Sergi Binası Müsabakası (1.ödül)», Mimar, İst. 1933, sayı 5, s.131-153
Burhan Arif, «İstanbul'un İmarı», Mimar, İst. 1933, sayı 5, s.154-160
B.O.Celal, «Büyük İnkilap Önünde Milli Mimari Meselesi», Mimar, İst. 1933, sayı 6, s.153-163
Behçet ve Bedrettin, «Kimlere Mimar Diyoruz», Mimar, İst. 1933, sayı 6, s.199-200
Behçet ve Bedrettin, «Mimarlıkta İnkilap», Mimar, İst. 1933, sayı 7, s.145-147, «Cumhuriyetin On Senelik San'at Hayatı», Mimar, İst. 1933, sayı 9-10, s.263-264
Behçet ve Bedrettin, «Türk inkılap Mimarisi», Mimar, İst. 1933, sayı 9-10, s.265-266
Necmettin, «Hasan Nuri Bey Apartmanı/İzmir», Mimar, İst. 1933, sayı 9-10, s.273-277
Sedat Emin - Suat Nazım, «Zingal Pavyonu ve Evi», Mimar, İst. 1933, sayı 9-10, s.278-282
A.Ziya, «inkılap ve Sanat», Mimar, İst. 1933, sayı 9-10, s.316-318
Zühtü, «Mimar Servet Cemal Öldü», Mimar, İst. 1933, sayı 9-10, s.318
Sedat Hakkı, «Ceylan Apartmanı / Taksim», Mimar, İst. 1933, sayı 11, s.331-346
Ahmet Kemal, «Roma Bankası ve Amerikan Konsoloshanesi / İzmir», Mimar, İst. 1933, sayı 12, s.368-371
Şehabettin, «Konya Şehir Planı Üzerine Etüdler», Mimar, İst. 1933, sayı 12, s.363-364
Sedat Hakkı, «Amca Hüseyin Paşa Yalısı», Mimar, İst. 1933, sayı 12, s.277-381, «İstanbul Tiyatro ve Konservatuarına Ait Uluslararası Proje Müsabakası 1.ödül: Prof.Hans Poelzing / Berlin, 2.ödül: Alfred Helmayr Viyana, 3.ödül: Arif Hikmet / İst. Rükneddin Güney / Ankara», Mimar, İst. 1934, sayı 1, s.1-31
Abidin, «İskeçe Apartmanı / Maçka», Mimar, İst. 1934, sayı 1, s.1-5
Behçet ve Bedrettin, «Mimarlık ve Türklük», Mimar, İst. 1934, sayı 1, s.17-20
Tahsin Sermet, «Tahsin Sermet Bey Evi / Sarıyer», Mimar, İst. 1934, sayı 2, s.35-37
Abdullah Ziya, «San'atta Nasyonalizm», Mimar, İst. 1934, sayı 2, s.51-54
Necmettin, «Prof. Rahmi Bey Evi / İzmir», Mimar, İst. 1934, sayı 3, s.67-68
Cavit Raşit, «Mühendis İzzet Bey Apartmanı / Kadıköy», Mimar, İst. 1934, sayı 3, s.69-70
Sedat Hakkı, «Eski Bir Türk Evi», Mimar, İst. 1934, sayı 3, s.80-81
Zeki Selah, «Muhittin Bey Evi / Kadıköy», Mimar, İst. 1934, sayı 4, s.99-101
Zeki Selah, «Dr.Rıfkı Bey Evi / Kadıköy», Mimar, İst. 1934, sayı 4, s.102-104
Cavit Raşit, «Şeref Apartmanı / Nişantaşı», Mimar, İst. 1934, sayı 5, s.134-136
Semih Rüstem, «Ressam Şevket Bey Yalısı / Rumel hisarı», Mimar, İst. 1934, sayı 5, s.137-138
Sedat Hakkı, «Elektrik Şirketi Deposu / Fındıklı», Mimar, İst. 1934, sayı 6, s.159-162
Behçet - Bedrettin, «Eski ve Yeni Mimarlık», Mimar, İst. 1934, sayı 6, s.175-177
Necmettin, «Gazi ilk Mektebi / İzmir», Mimar, İst. 1934, sayı 7, s.191-193
Sedat İbrahim, «C.H.F.Kaza Merkezi / Yalova», Mimar, İst. 1934, sayı 7, s.194
Sedat Hakkı, «Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Binası Proje Müsabakası», Mimar, İst. 1934, sayı 7, s.195-202
Alaattin Cemil, «Türk Mimarı», Mimar. İst. 1934, sayı 7, s.212
M.Vedat, «Halit Ziya Bey Apartmanı / Çemberlitaş», Mimar. İst. 1934, sayı 8, s.226-228
Sedat Hakkı, «Bn.Firdevs Evi / Maçka», Mimar. İst. 1934, sayı 12, s.331-334
Seyfettin Erkan, «Dr.İhsan Sami Evi / Suadiye», Mimar, İst. 1934, sayı 12, s.335-338

ARKİTEKT

«İstanbul Tiyatro ve Konservatuarına Ait Uluslaraırası Proje Müsabakası», Arkitekt, İst. 1935 sayı 1, s.1-32
«İstanbul Tiyatro ve Konservartuarına ait Uluslararası Proje Müsabakası», Arkitekt, İst. 1935, sayı 2, s. 33-60
Seyfettin Erkan, «Sümer Bank Proje Müsabakası 1.ödül», Arkitekt. İst. 1935, no. 3, s.68-84
Şevki Balmumcu, «Sergievi Ankara 1.ödül», Arkitekt, İst. 1935, no. 4, s.97-107
Seyfi Erkan, «Kira Evi, Ayazpaşa», Arkitekt, 1935, no. 5, s.129-140
Ahmet Sabri - Emin Onat, «Yürük Ali Plajı Proje Müsabakası 1.ödül», Arkitekt, İst. 1935, sayı 6, s.171-178
Behçet Ünsal, «Ar ve Memleket Mimarlığının Kronolojisi Üzerinde Düşünceler», Arkitekt. 1935, no. 6, s.182-186
Belediye Fen Heyeti, «İstanbul Sebze ve Meyve Hali», Arkitekt, 1035, no. 7-8, s.191-198
M.Abdullah Ziya, «Köy Evleri Proje ve Yapıları için Toplu Rapor», 1935, no.7-8, s.203-204
M.Abdullah Ziya, «Halkevi Trakya Göçmen Evleri Proje Müsabakasında Kazanan Eserin Raporu», Arkitekt, 1935, no. 7-8, s.205-206
Tahir Tuğ, «İnhisarlar İdare Binası / Antalya», Arkitekt, 1935, no. 9, s.245-246
M.Seyfettin Arkan, «Amele Evleri, ilkokul, Mutfak ve Çamaşırlık Bin.ası / Kozlu - Zonguldak», Arkitekt, 1935, no. 9, s.253-258
Seyfi Arkan, «Belediyeler Bankası Proje Müsabakası 1.ödül», Arkitekt, İst. 1935, sayı 10, s.287-294
Seyfi Arkan, «Hariciye Köşkü / Ankara», Arkitekt, 1935, no. 11-12, s.311-316
Tahir Tuğ, «İnhisarlar idare Binası / Konya», Arkitekt, İst. 1935, sayı 11-12, s.317-319
Seyfi Arkan, «Kömür-iş işçi Uramı / Zonguldak - Kozlu», Arkitekt. İst. 1936, no. 1, s.9-10
Zeki Sayar, «iç Kolonizasyon», Arkitekt, İst. 1936, no.2, s.46-51
Zeki Sayar, «Moda'da Bir Villa», Arkitekt, İst. 1936, no.3, s.65
Berç Zartar, «Yüzme Havuzu Projesi», Arkitekt, İst. 1936, no.3, s.82-83
A.Hikmet Holtay, «İstanbul Üniversite Observaturyumu», Arkitekt, İst. 1936, no.4, s.97-102
A.Sabri, «Eminönü Halkevi Temsil ve Jimnastik Salonu Projesi», Arkitekt, İst. 1936, no.4. s.103-105, «Prof.Poelzig'in Ölümü», Arkitekt, İst. 1936, sayı 4, s.128
Adil Denktaş, «Kiraevi / Ayazpaşa», Arkitekt, İst. 1936, no.5-6, s.133-138
A.Reşat - Celal Biçer, «Kutlu Pansiyon Evi / Ankara», Arkitekt, İst. 1936, no.8, s.211-216
A.Hikmet Holta,y, «Ziraat Bankası Şubesi / Bursa», Arkitekt, İst. 1936, no.12, 325-327
Necmettin Emre, «Karantina'da Bir Villa / İzmir», Arkitekt, İst. 1937, no.4, s.100-102
B.Fuad Pekin, «Memleketimizde Silo inşaatı», Arkitekt, İst. 1937, no.4, s.127-128
Seyfi Arkan. «Dr.Şevki Pak Sağlık Yurdu ve Kira Evi», Arkitekt, İst. 1937, sayı 4, s.97-99
Leman Tomsu - Münevver Belen, «Kayseri Halkevi Binası Projesi», Arkitekt, İst. 1937, sayı 4. s.97-99
Martin Wagner (çev. E. Onat). «istanbul'un Münakale Tahlili», Arkitekt, ı'st. 1937, sayı 5-6, s.143-146, «Duyumlar: Martin Elsaesser Anadolu Kulübü Binasının Projesinin Tanzimini 26:000 Liraya Aldı», Arkitekt, İst. 1937, sayı 5-6, s.74, «Prof.Bruno Taut'un G.S.A. Son Sınıf Öğrencilerine Hazırlattığı inhisarlar idaresi Memurları İçin Tip ve Sırt Evler», Arkitekt, İst. 1937, sayı 8, s.211-218
Sedat Eldem, «inhisarlar Umum Müdürlük Binası / Ankara», Arkitekt, İst. 1937, no. 12, s.315-324
Seyfi Arkan, «Belediyeler Bankası / Ankara», Arkitekt, İst. 1938, sayı 1, s.1-9
Sedat Eldem, «Müzik Öğretmen Okul Binası / Ankara», Arkitekt, İst. 1938, no.4, s.10-13
Münevver Belen, «Bursa Halkevi Proje Müsabaka 1.ödül». Arkitekt, fst. 1938, sayı 1, s.16-20
Celal Biçer - Reşat San, «Polis Jandarma Mektebi / Ankara», Arkitekt, İst. 1938, no.2, s.33-39
Bedri Tümay - Algrandi, «Paraşut rı.uıesı / lzmim, Arkitekt, İst. 1938, no.2, s.40-42
Rüknettin Güney, «Kadıköy Halkevi Proje Müsabakası 1.ödül», Arkitekt, İst. 1938, no.2, s.43-56
Sedat Hakkı Eldem, «Yalova Ter-mal Oteli», Arkitekt, İst. 1938, no. 3, s.67-81, «Kamutay Müsabakası Programı Hülasası 1.ödül: Clemens Holzmeister», Arkitekt, İst. 1938, no. 4, s.99-132
Selim Zeki (inhisarlar Fen Heyeti), «Tütün Bakım Evi / Üsküdar», Arkitekt, İst. 1938, no. 5-6. s.138-145, Albert Gabriel, «Türk Evi», Arkitekt, İst. 1938, sayı 5-6, s.149-154 Bruno Taut, «Mimari Nedir?», Arkitekt, İst. 1938, sayı 5-6 s.165-168
Semih Saim Akkaymak, «Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Binası», Arkitekt, İst. 1938, sayı 7, s.182-185
Bruno Taut, «Proporsiyon», Arkitekt, İst. 1938, saıyı 7, s.194-199
Sedat Hakkı Eldem, «Beylerbeyi'nde Bir Yalı», Arkitekt, İst. 1938, no.8, s.213-217 Naci Meltem, «Denizbank Antreposu/Galata», Arkitekt, lst .. 1938, no.10-11, s.291
«Prof. Bruno Taut'un Ölümü», Arkitekt, İst. 1938, no. 10-11, s.323
Arif Hrkmet Holtay, «Taksim'de Bir Apartman», Arkitekt, İst. 1939, no.1, s.1-4
Seyfi Arkan, «Adanıı'da Ucuz Evler Mahallesi», Arkitekt, İst. 1939, sayı 1, s.33-36
Bekir İhsan, «Müh.Ragıp Kira Evi», Arkitekt, İst. 1939, sayı 2, s.49-52
Nazif Asal - Emin Necip, «Sivas Halkevi Proje Müsal:J'akası (1. ödül)». Arkitekt, İst. 1939, sayı 2, s.65-72
Seyfi Arkan, «Adana Belediye Oteli», Arkitekt, İst. 1939, sayı 2, s.76-80
Seyfi Arkan, «Türkiye Cumhuriyet Sefareti / Tahran». Arkitekt, İst. 1939, sayı 5-6, s.145-152
Sedat H.Eldem, «1939 New York Dünya Sergisi'nde· Türk Pavyonu Projesi», Arkitekt, İst. 1939, sayı 5-6, s.153-155
S.Hakkı Eldem, «Milli Mimari», Arkitekt, İst. 1939, sayı 9-10, s.220-223
Ferruh Orel - Cahit Çeçen, «1939 lzmir Beynelmilel Fuarı», Arkitekt, İst. 1939, no.9-10, s.198-200
Asım Mutlu, «Göksun Kira Evi», Arkitekt, İst. 1940, No.1-2, s.6-7
Abidin Mortaş, «Köy Evi Tipleri», Arkitekt, İst. 1940, no.1, s.8-11
Behçet Ünsal, «Sincan Köyü Planı», Arkitekt, İst. 1940, no. 1-2, s.15-19
Samih Saim Akkaynak, «Cihan Oteli / Ankara». Arkitekt, İst. 1940, no.3-4, s.49-52
Bekir İhsan Ünal, «Bir Kira Evi / Ankara», Arkitekf İst. 1940, sayı 3-4, s.53-54
«Güzel Sanatlar Akademisi Mimari Şubesi Talimatnamesi». Arkitekt, İst. 1940, sayı 3-4, s.88-89
Seyfi Arkan, «Suadiye'de Bir Villa», Arkitekt, İst. 1940, sayı 5-6, s.101-104
Rebii Gorbon - Mustafa Can, «Doğu Apartmanı/ Taıksim», Arkitekt, İst. 1940, sayı 7-8, s.145-147
K.Ahmet Aru, «Polis Kolleji Proje Müsabakası», Arl Vakıflar Fen Heyeti, «Valide Hanı», Arkitekt, İst. 1940, sayı 9-10, s.193-195v Nafia Fen Heyeti, «Telefon Santral Binası / Şişli», Arkitekt, İst. 1940, sayı 9-10, s. 196-197
Sabri Oran, «Konya Halkevi Binası Projesi», Arkitekt, İst. 1940, sayı 9-10, s.198-202 Friedrich Tammas, «Paul Bonatz», Arkitekt, İst. 1940, sayı 9-10, s.239
Sabri Oran, «Küçük Halkevleri Tip Projeleri», Arkitekt, İst. 1940, no.7-8, s.159-163 Nafiz Asal, «Bir Kira Evi / Teşvikiye», Arkitekt, İst. 1940, no.11-12, s.245-246
N.V.İmar ve Yapı İşleri Reisliği Proje Bürosu, «Adliye Vekaleti Binası / Ankara», Arkitekt, İst. 1941-42, no.1, s.1
Sedat Hakkı Erdem, «İki Türk Kahvesi Projesi», Arkitekt, İst. 1941-1942, sayı 1-2, s.8-10
Asım Mutlu - Ahsen Yapar, «Köyokulları Proje Müsa,ba,kası 1. ödül», Arkitekt, İst. 1941-1942, sayı 1-2, s.12-13
Leman Tomsu, «Cerrahpaşa Poliklinik Binası», Arkitekt, İst. 1941-1942, sayı 3-4, s.49-52
Bekir İhsan - Recai Akçay, «Yenişehir Oteli / Ankara», Arkitekt, İst. 1941-1942, sayı 3-4, s.53-56, «Yüksek Mühendislik, ve Yüksek Mimarlık Kanunu Projesi Münasebetiyle», Arkitekt, İst. 1941-1942, sayı 3-4, s.89-97
Abidin Mortaş, «Modern Türk Mimarı», Arkitekt, İst. 1941-1942, sayı 5-6, s.115-116
Emin Onat, «Göztepe'de Bir Villa», Arkitekt, İst. 1941-1942, sayı 7-8, s.145-150, «Prof. Vedat Tek'in Ölümü», Arkitekt, İst. 1941-1942, sayı 7-8, s.19·2
Yusuf Razi Demirbel, «Prof.Mimar M.Vedat Tek», Arkitekt, İst. 1941-1942, sayı 9-10, s.231-233
Necmettin Emre, «Mimar Vedat'ın Sanat Hayatı», Arkitekt, İst. 1941-1952, sayı 9-10, s.234-235
Bedri Uçar, «D.D.Y. Umumi idare Binası», Arkitekt, İst. 1941-42, no. 11-12, s. 241-247
Abidin Mortaş, «Teknik ve Sanat», Arkitekt, İst. 1941-1942, sayı 11-12, s.260-261
Semih Rüstem Temel, «Samsun Şehri İmar Müsabakası Projeleri ve Jüri Raporu 1.ödül», Arkitekt, İst. 1941-1942, sayı 11-12, s.277-282
Zeki Sayar, «Anıtkabir Müsabakası Münasebetiyle», Arkitekt, İst. 1943, no. 1-2, s.1-4; 5-21
Ahsen Yapaner, «İnhisarlar Umum Müdürlüğü Ankara Depo ve İmalathanesi», Arkitekt, İst. 1943, no. 3-4, s.54-58
Abidin Mortaş, «Yeni Alman Mimari Sergisi», Arkitekt, İst. 1943, sayı 3-4, s.67-70
Paul Bonatz, «Yeni Alman Mimarisi», Arkitekt, İst. 1943, sayı, 3-4, s.71-75
Abidin Mortaş, «Ankara Tasarruf Evleri Kooperatifi», Arkitekt, İst. 1943, no. 3-4, s.76-79
F.Akozan - M.A.Handan, «Taksim İnönü Abidesi Kaide Müsabakası 1.ödül», Arkitekt, İst. 1943, sayı 5-6, s.103-105
G.Öelsner (çev. A. Kolatan). «Şehir İnşacılığında Ekonomi Mülahazalarına Uymak», Arkitekt, İst. 1943, sayı 7-8. s.171-173
Rükneddin Güney, «Tak·sim Beledrye Gazinosu», Arkitekt, İst. 1943, no.7-8, s.145-150
Ahsen Yapaner, «Paşabahçe Rakı ve İspirto Fabrikası», Arkitekt, İst. 1943, no.9-10, s.195-199
G.Olsner, «İktisadi Temel Kaideler», Arkitekt, İst. 1943, sayı 9-10, s.206-210
G.Ölsner (çev. A. Kolatan), «Şehirlerin Bakımı», Arkitekt, İst. 1943, sayı 11-12, s.254-257
Selim Bener, «Malatya Tütün Bakımevi ve Deposu», Arkitekt, İst. 1944, sayı 1-2, s.3-6
Sümerbank inşaat Fen Heyeti, «Sümerbank Amele Evleri ve Mahalleleri», Arkitekt, İst. 1944, sayı 1-2. s.9-13
G.Olsner (çev. A. Kolatan). «iskan Semtleri ve Şehir İnşacılığı», Arkitekt, İst. 1944, sayı 1-2, s.25-26
Feridun Kip, «Çanakkale Zafer ve Meçhul Asker Abidesi Müsabakası 1.ödül», Arkitekt, İst. 1944, sayı 3-4, s.52-66
İzmir inşaat Fen Heyeti. «İzmir Tütün Bakım ve işletme Evi», Arkitekt, İst. 1944, no.5-6, s.105-109
K.Söylemezoğlu - R.Erhan - O.Tolun, «Adana Belediyesi Sarayı Proje Müsabakası 1.ödül», Arkitekt, İst. 1944, sayı 7-8, s.147-153
Halit Femir, «Lido Yüzme Havuzu / Ortaköy», Arkitekt, İst. 1944, no.11-12, s. 244-249
G.Olsner (çev. A. Kolatan). «Şehircilik», Arkitekt, İst. 1945, sayı 159-160, s. 71-74, v.d.
Rüknettin Güney - Fazıl Aysu, «Tenis Eskrim ve Dağcılık Kulübü», Arkitekt, lst. 1945, sayı, 161-162, s.97-99
İsmail Utkular - Doğan Erginbaş, «İstanbul Radyoevi Proje Müsabakası», Arkitekt, İst. 1945, seri 111, sayı 163-164, s.143
A.Mortaş - N.Doğu - F.Tüzüner, «Adana Adalet Sarayı Proje Müsabakası 1.ödül», Arkitekt, İst. 1946, sayı 169-170, s.25-31
Paul Bonatz, «Saraçoğlu Mahallesi», Arkitekt, lst. 1946, seri iV, sayı 1_69-170, s.56-59
Nahit Uysal - Nihat Yücel, «İstanbul Açık Hava Tiyatr"osu Proje Müsabakası 1.ödül», Arkitekt, İst. 1946, seri IV, sayı 173-174, s.104-109
G.Olsner (çev. A. Kolatan), «Modern İskan Semti ve Şehircilik», Arkitekt, İst. 1946, sayı 175-176, s.168-170
Emin Necip Uzman, «Büyükada'da Bir Ev», Arkitekt, İst.. 1946, seri IV, sayı 177-178, s.207-209, «Şişli Camisinin İnşası İlerliyor», Arkitekt, İst. 1946, seri IV, no.11-12, sayı 179-180, s.268-270
Semih Saim, «Adapazarı Camii», Arkitekt, İst. 1946, sayı 189-190, s.294
Abidin Mortaş, «Maliye Okulu / Ankara», Arkitekt, İst. 1947, no.1-2, s.5-13
Leyla Taylan - Ferzan Baydar, «Eskişehir Garı Proje Müsabakası 1.ödül», Arkitekt, İst. 1947, no. 1-2, s.18-26, «Ankara'da Yapılacak Cami Projesi Müsabakası», Arkitekt, İst. 1947, no.3-4, s.57-65
Vasfi Egeli, «Feneryolunda Bir Mescid», Arkitekt, İst. 1947, no.7-8, s.157-161 Haluk Togay, «Diyarbakır Evleri», Arkitekt, İst. 1947, no.7-8, s.165-170
Nezih Elden, «Karaköy'de Yapılacak Büro Binası Müsabakası 1.ödül», Arkitekt, İst. 1947, no.7-8, s.170-175
Bülent Serbes - Süheyl Üryani, «İst. Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Fakülteleri Ek Binaları 1.ödül», Arkitekt, İst. 1947, no.11-12, s.255-273
Nihat Yücel - Nahit Uysal, «Açık Hava Tiyatrosu», Arkitekt, İst. 1948, no. 1-2, s.5
Lem'i Şevket Merey, «Elbİst.an Evleri», Arkitekt, İst. 1948, no.5-6, s.102-106
Abidin Mortaş, «Büyük Sinema / Ankara», Arkitekt, i'st. 1949, no.1-2, s.3-13
Pertev Taner, «Mardin Şehri Kesin imar Planı İzah Notu», Arkitekt, İst. 1949, no.3-4, s.66-70
Emin Onat, «Yapı Kredi Bankası Bursa Şubesi», Arkitekt, İst. 1949, no.5-6, s.97-99
A.Hikmet Holtay, «Samsun İş Bankası Şubesi», Arkitekt, İst. 1949, no 5-6, s.100-102
Emin Onat - Sedat Eldem, «İstanbul Adalet Binası Projesi Müsabakası», Arkitekt, İst. 1949, no.7-10, s.179-194
A.Hikmet Holtay, «Mersin İş Bankası Şubesi», Arkitekt, İst. 1949, no.7-10, s.147-149
Elektrik idaresi Fen Kurulu, «İstanbul Belediyesi E.T.T.O. işletmesi Garajı / Şişli», Arkitekt, İst. 1949, no.11-12, s.211-212
Fasih Metigil - Demirtaş Kamçıl, «Vakıf İş Hanı Proje Müsabakası 1.ödül», Arkitekt, İst. 1949, no. 11-12, s.213-222
Mehmet Ali Handan, «Çifte Evler ve Apartman / Suadiye», Arkitekt, İst. 1950, no.7-10, s.142-146
F.Rıfkı Atay, «AnıtKabir İnşaatı Münasebetiyle», Arkitekt, İst. 1950, no. 7-10, s.196
Sedat Eldem, «Taşlık Kahvesi», Arkitekt, İst. 1950, no.11-12, s.207-210
Abidin Mortaş - Hüseyin Kara, «Kalaba Camii / Ankara», Arkitekt, İst. 1951, no.1-2, s.7-10
Mahmut Akok, «Çorum'un Eski Evleri», Arkitekt, İst. 1951, seri V. sayı 9-10, s.171-184
A.Hikmet Holtay, «Malatya İş Bankası Şubesi», Arkitekt, İst. 1952, no.1-2, s.5-7
Skimore - Owings - Merrill - Sedat H.Eldem, «Turİst.ik Otel / Hilton», Arkitekt. İst. 1952, sayı 3-4. s.56-63
Arif Hikmet Holtay, «İş Bankası Arşiv Binası / Ankara», Arkitekt, İst. 1952, sayı·5-8, s.111-114
K.Ahmet Aru - Rebii Gorbon, «Levend Mahallesi 1.Kısım İnşaatı», Arkitekt. İst. 1952, sayı 9-10, s.174-181
Josep Howar, «Washington Camii», Arkitekt, İst. 1952, no.9'. 10, s.105-106
Nevzat, Erol, «İstanbul Belediye Binası Proje Müsabakası 1.ödül», Arkitekt, İst. 1953, sayı 5-6, s.71
Haluk Baysal, «Pegasus Evi / Harbiye», Arkitekt, İst. 1953, sayı 7-8, s.121-128
Vasfi Egeli, «Şişli Camii», Arkitekt, İst. 1953, sayı 9-12, s.169-180
Emin Ertem, «Bir Cami Projesi», Arkitekt, İst. 1953, no.9-12, s.181-182
Sedat Hakkı Eldem - Mehmet Ali Handan, «Güzel Sanatlar Akademisi», Arkitekt, İst.1954, sayı 1-2, s.5-17
Feyyaz Tüzüner, «Yeni Sinema», Arkitekt, İst. 1954, no.1-2, s.18-23
Samim Oktay - Saim Arısan, «İstanbul Esnaf Hastahanesi Projesi», Arkitekt, İst. 1954, sayı 9-12. s.160-165
R.Aşkın - H.Hotan, «İzmir Şehir Tiyatrosu Projesi», Arkitekt, 1st, 1955, no.280/1, s.17-20
Emin Onat - Orhan Arda, «Anıt-Kabir», Arkitekt, İst. 1955, no.280/2, s.51-61; 92-93
K.Bayur - T.Aka - N.Durunay, «İş Bankası Ankara İşhanı Proje Müsabakası 1.ödül», Arkitekt, İst. 1955, no.281, s.104-115
Rükneddin Güney, «Divan Oteli / İstanbul», Arkitekt, İst. 1956. no.283, s.5-10
Muhlis Türkmen - Muhteşem Giray, «Türkiye İş Bankası T.A.Ş. Pangaltı Şube Binası», Arkitekt, İst. 1956, no.284, s.53-56
Bernard Wagner, «Gerze Kesin İmar Planı», Arkitekt, İst. 1956, no.284, s.68-69
K.Ahmet Aru, «Levend 4.Mahallesi», Arkitekt, İst. 1956, no.285, s.141-153
K.Ahmet Aru, «Ord.Prof.Dr.H.C.Güstav Oelsnern, Arkitekt, İst. 1956, no.285, s.154-155
Mnksut Gürsu, «Kadıköy'de Bir Büro Mağaza Binası», Arkitekt, İst. 1957, no.286, s.4-11
Perran Doğaner - Altay Erol - S.Giritlioğlu - Cavit Özebey, «Türkiye İş Bankası A.Ş. Kadıköy Şube ve Lojman Binası», Arkitekt, İst. 1957, no.286/2, s.51-55
A.Sabri Oran, «Üstad, Mimar Paul Bonatz», Arkitekt, İst. 1957, no. 289/4, s.176-177, «Y.Mimar Asım Kömürcüoğlu (1879-1957)», Arkitekt, İst. 1958, no. 290, s 43-45
Emin Necip Uzman, «Yeni Melek Sineması», Arkitekt, İst. 1958, no.293, s.143-147
Doğan Erginbaş - İsmail Utkular, «Çanakkale Abidesi», Arkitekt, İst. 1958, no.293, s.148-150
Vedat Yalçınkaya - Kader Kalaycıoğlu, «Balin Oteli / Ankara», Arkitekt, İst. 1958, no.290, s.5
Turgut Cansever - Abdurrahman Hancı, «Anadolu Kulübü Binası / Büyükada», Arkitekt, İst. 1959, no.295, s.45
K.Ahmet Aru - Aydın Tekin - Hande Çağlar - Yalçın Emiroğlu - Altay Erol - M.Ali Handan, «Vakıflar İdaresi Tarafından Taksim'de İnşa Ettirilecek Turİst.ik Otel Proje Müsabakası 1.ödül», Arkitekt, İst.. l959, no.296, s.88-93
Rana Zipci - Ahmet Akın - Emin Ertan, «Çınar Oteli / Yeşilköy - İstanbul», Arkitekt, İst. 1959 na 297, s 132-140
Rükneddin Güney, «Konak Sineması / Harbiye», Arkitekt, İst.. 1960, no.298, s.4-9
Doğan Tekeli - Metin Hepgüler, «İstantul Manifaturacılar Çarşısı Proje Müsabakası», Arkitekt, İst.. 1960, sayı 300. s.122-132
Zeki Sayar, «Beyazıt / Hürriyet Meydanı II», Arkitekt, İst,. 1961. no.302. s.3-5; 21
İlhami Ural - Fikret Cankut - Çetin Ural, «Maliye Sitesi Proje Müsabakası 1.ödül», Arkitekt, İst. 1961, no.302. s.18-19
S.H.Eldem - Orhan Çakmakçıoğlu, «Florya ve Kilyos Tesisleri», Arkitekt, İst. 1961, no.304, s.105-113, «Ord.Prof.Dr.H.C.Mimar Emin Onat 1908-1961», Arkitekt, İst. 1961. no 304, s.122
Haluk Baysal - Melih Birsel, «Hukukçular Sitesi», Arkitekt. İst. 1961, no.305, s.163-172
Bülent Serbes - Bedri Kökten, «Aband Turİst.ik Tesisleri ve Oteli», Arkitekt, İst. 1962, no.306, s.4-8
Yılmaz Sanlı - Yılmaz Tunçer - Vedad Özsan - Güner Acar, «Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Sitesi Proje Müsabakası 1.ödülü». Arkitekt, İst. 1962, sayı 306, s.14-25
Rana Zipci - Ahmet Akın, «Bir Apartman Binası / Emlak Caddesi - İstanbul», Arkitekt, İst. 1962. no.307. s. 53-56, «Y.Mimar G.S.A., Vasfi Egeli (1890-1962)», Arkitekt, İst. 1962. na 307, s.75-76
Birleşmiş Mimarlar Ortaklığı, «Petrol İşçileri Sitesi», Arkitekt, İst. 1962, no.308, s.110-112, «Büyük Kaybımız: Abidin Mortaş», Arkitekt, İst. 1962, no.309, s.144
Hasan Rıza Ergezen. «Y.Mimar Ali Saim Ülgen», Arkitekt, İst. 1963, no.311, s.87-88
Y.Sanlı - Y.Tuncer - G.Acar, «Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Proje Yarışması 1.ödül», Arkitekt. İst. 1963, no.312, s.124-133
Muhteşem Giray - Yümnü Tayfun, «Ataköy Plaj Motelleri ve Mantar Kabinleri», Arkitekt, İst. 1963, no.313, s.149-154
Orhan Şahinler, «İstanbul Ticaret Odası Binası Proje Yarışması 1.ödül», Arkitekt, İst. 1963, no.313, s.170-185
Şevki Balmumcu, «Kaybettiklerimiz Macit Rüştü Kural», Arkitekt, İst. 1964, no.314, s.38-39
Samim Oktay, «İstanbul Esnaf Hastahanesi», Arkitekt. İst. 1964, no.315, s.53-59
Arslan Terzioğlu, «Modern Hastahane İnşaatı / Hastahane Yapılarının Rationel Olarak Planlanması Hakkında Araştırmalar», Arkitekt, İst. 1964, no.315, s.83-87
Kadri Erkman, «Türkiye İş Bankası İkramiye Apartmanları Mahallesi / Feneryolu», Arkitekt, İst. 1964. no.317, s.145-149
Köksal Anadol, «Galata Kulesi'nin Turİst.ik Tanzimi», Arkitekt, İst. 1964, no 317, s.150-159; 1965, no.318, s.18-24
Paul Bonatz - Fatin Uran, «Büyük Efes Oteli / İzmir», Arkitekt, İst. 1965, no.318, s.5-13
Sedad H.Eldem - O.Çakmakçıoğlu, «Hindİst.an Sefareti / Ankara», Arkitekt, İst. 1965, no.319, s.53-58
Yılmaz Tuncer - Yılmaz Sanlı - Güner Acar, «Beyoğlu İlk Yardım Hastahanesi Mimari Proje Yarışması 1.ödül», Arkitekt, İst. 1965, no.319, s.77-91
Altuğ - Behruz Çinici, «Ankara'da Orta Doğu Üniversitesi», Arkitekt. İst. 1965, no.320, s.108-109; 114
Orhan Şahinler, «Denizcilik Bankası Üsküdar Vapur iskelesi», Arkitekt, İst. 1965, no.320, s.101-104
Muzaffer Sudalı, «Rumelihisarı'nda Bir Villa», Arkitekt, İst. 1966, no.322. s.57-60
Harbi Hotan, «İzmir Ticaret Odası Oteli», Arkitekt, İst. 1966, no.322, s.61-64
Sabahattin Tanyeri - Coşkun Kan'ay, «Günaydın Apartmanı / Nişantaşı», Arkitekt, İst. 1966, no.322, s.65
Behçet Ünsal, «Le Corbusier Kalemiyle Türk Sanatı ve İstanbul», Arkitekt, İst. 1966, no.322, s. 74-76
Enver Tokay - Hayati Tabanlıoğlu - Ayhan Tayman - Behruz Çinici, «Erzurum Atatürk Üniversitesi», Arkitekt, İst. 1966, no.323, s.109-115, «Van-Özalp Örnek Köy Projesi ve Tattikatı (İç Kolonizasyon)», Arkitekt, İst. 1966, no.323, s.133-135
Hayati Tabanlıoğlu, «İstanbul Opera Binası ve Kültür Merkezi», Arkitekt, İst. 1966, no.324, s.161-169
Muhteşem Giray, «Küçükyalı'da iki Villa». Arkitekt, İst. 1967, no.325, s.8-10
Asım Mutlu - Utarit İzgi - Esat Suher, «Başak Sigorta Merkez ve T.C. Ziraat Bankası Şube Binası / Harbiye», Arkitekt, İst. 1967, no. 327, s.101-103
Metin Hepgüler, «Orduevi Sitesi Mimari Proje Yarışması», Arkitekt, İst. 1967, no.327, s.128-135
Metin Hepgüler - S.Sisa - D.Tekeli, «Türk General Elektrik Endüstrisi Motor ve Kompresör Fabrikaları Tesisleri», Arkitekt, İst. 1967, no.328, s.149-151
Metin Hcpgüler, «Ankara Stad Oteli», Arkitekt, İst. 1968, no.32, s.6-8
Metin Hepgüler, «T.Sınai Kalkınma Bankası Umum Müdürlük Binası / İstanbul», Arkitekt, İst. 1968, no.329, s.12-15
Metin Hepgüler, «Ankara Polis Eğitim Sitesi Mimari Proje Yarışması 1.ödül», Arkitekt, İst. 1968, no.329,s.33
irfan Bayhan, «İzocam Fabrikası», Arkitekt, İst. 1968, no.330, s.58-59
Muhlis Türkmen - İrial Göral, «Ankara Orduevi Sineması Teklif Projesi», Arkitekt, İst. 1968, no.331, s.111, «Kayıplarımız: Y.Müh.Mimar Arif Hikmet Holtay (1896-1968)», Arkitekt, İst. 1968, no.332, s.166
Asım Mutlu - Utarit İzgi - Esat Suher, «Adnan Kunt Villası», Arkitekt, İst. 1968, no.332, s.151-153
Sami Sisa - Doğan Tekeli, «Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Merkez Proje Yarışması 1.ödül», Arkitekt, İst.. 1968, no.332, s.179-187
Metin Hepgüler, «Kent Oyuncuları Yeni Tiyatro Binası», Arkitekt, İst. 1969, no.334, s.61-64
Mehmet Şakib Altay, «Şikago'da Bir Cami Projesi», Arkitekt, İst. 1969, no.335, s.118-119
Yaşar Marulyalı - Levend Aksüt, «Londra Camii Mimari Proje Yarışması 2.ödül», Arkitekt, İst. 1969, no.336, s.143-145
Nihat Güner - Mehmet Çubuk - Ersen Gürsel - Altan Gürman, «Side Uluslararası Turizm Planlama Yarışmasında Derece Alan Projeler 1.ödül», Arkitekt, İst. 1970, no.337, s.5-15
M.Hepgüler - D.Tekeli - S.Sisa, «Stad Oteli / Ankara», Arkitekt, İst. 1970, no.338, s.53-58
Mazlum Sepici - Ercan Hakgüder, «Kalyon Oteli / İstanbul», Arkitekt, İst. 1970, no.338, s.59-61
Haldun Güleman, «Bayramoğlu Hoteli / Gebze - Darıca», Arkitekt, İst. 1970, no.338, s.62
«Rüstem Paşa Kervansarayı Turİst.ik Oteli / Edirne», Arkitekt, İst. 1970, no.338, s.70-75, «Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı Turİst.ik Hoteli / Kuşadası», Arkitekt, İst. 1970, no. 338, s.76-79
Metin Hepgüler, «Rabak A.Ş. Alüminyum Kablo Fabrikası», Arkitekt, İst. 1970, no.39. s.114-119
Çelik Alatur, «T.İş Bankası Tesisleri / Yelkenkaya», Arkitekt, İst. 1970, ııo.339, s.120-127
Haluk Baysal - Melih Birsel, «Hukukçular Sitesi», Arkitekt, İst. 1970, no.340, s.157-158
Haluk Baysal - Melih Birsel, «G.Şevket Saatçioğlu Villası / Anadoluhisarı», Arkitekt, İst. 1970, no.340, s.173, «Kayıplarımız: Rüknettin Güney (1904-1970)», Arkitekt, İst. 1970, no. 340, s.189
Ahmet Oral, «Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Sitesi», Arkitekt, İst. 1971, no.341, s.5-8
Y.Tür - Y.İleri - Y.Yalçın, «Ruh Saqlığı Sitesi Sınırlı Mimari Proje Yarışması 1.ödül», Arkitekt, İst.. 1971, no.341, s.34-46
Orhan Şahinler, «İstanbul Ticaret Odası Sarayı», Arkitekt, İst. 1971, no.342, s.57-62
Ahmet Aru - Y.Sağlıkova - Y.Sağlıkova - E.Aru, «Diyarbakır Üniversitesi Kampus Planlama Yarışması 1.ödül», Arkitekt, İst. 1971, no.342, s.67-80
Sedad Hakkı Eldem, «Sosyal Sigortalar Kurumu Tesisleri / Zeyrek - İstanbul», Arkitekt, İst. 1971. no.343, s.105-108
Sedad Hakkı Eldem, «Uşaklıgil Köşkü / Emirgan - lstanbul», Arkitekt, İst. 1971, no.343, s.109-111
Sedad Hakkı Eldem, «Akbank Genel Müdürlük Binası / Fındıklı», Arkitekt, İst. 1971, no.343. s.112-114
Sedad Hakkı Eldem, «Sirer Yalısı / Yeniköy», Arkitekt, İst. 1971. no.343. s.115-117
Günay Çilingiroğlu - Muhlis Tunca, «İst.antul Demirciler Çarşısı Sınırlı Yarışması 1.ödül», Arkitekt, İst. 1971, no. 344, s.162-167
Faruk San - Kayan Özgiller - Nizamettin Coşkun - Ürün Güray - Sina Serinkan, «Sultan Hoteli ve Turİst.ik Tesisler», Arkitekt, İst. 1972. no.345, s.10
Behçet Ünsal, «Celal Esat Hoca», Arkitekt, İst.. 1972. no.345. s.33-35
Orhan Dinç, «Samsun Belediye Binası ve Hizmet Tesisleri Mimari Proje Yarışması 1.ödül», Arkitekt, İst. 1972. no.346. s.70-75
Metin Hepgüler, «Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Umum Müdürlük Binası», Arkitekt, İst. 1972. no.347. s.100-106
Yılmaz Sanlı - Güner Acar - Yıldırım Sağlıkova, «Türkiye Emekli Sandığı Maçka Oteli / İstanbul», Arkitekt, İst. 1972, no.348, s.149-153
SISAG Yapı Projelendirme Gurubu, «Hacettepe Üniversitesi», Temel Bilimler Yüksek Okulu ve Anıt Meydanı», Arkitekt, İst. 1972, no.348. s.154-159

Güzel Sanatlar DERGİSİ

Sedad Hakkı Eldem, «17-18. Asırlarda Türk Odası», Güzel Sanatlar, İst, 1944, sayı 5, s.1-28
Emin Onat, «Anıt Kabir», Güzel Sanatlar, İst. 1944, sayı 5, s.116-124
Sedat Çetintaş, «Mimar Kemalettin, Mesleği ve Ülküsü», Güzel Sanatlar, İst. 1944, sayı 5, s.160
Tahsin Öz, «Yüksek Mimar Zühtü Başar», Güzel Sanatlar, İst. 1949, sayı 6, s.159-160

MiMARLIK

«Tarihi Abidelerimizden Onarılanlar», Mimarlık, Ankara, 1944, sayı 1. s.3
Sabri Oran, «Balıkesir Halkevi», Mimarlık, Ankara, 1944, sayı 1, s.13-14, «Milli Mimari Anketi», Mimarlık, Ankara 1944, sayı 1, s.24,

1. Mithat Yenen, sayı 2, s.24;
2. Adil Denktaş, sayı 2, s.24;
3. Kemali Söylemezoğlu, sayı 3, s.11-12;
4. Kerim Erman, sayı 3, s.11-12;
5. Tuğrul Kamus, sayı 4, s.7-8;
6. Abdullah Ziya Kozanoğlu, sayı 6, s.4;
7. Ertuğrul Menteşe. 1945, sayı 1, s.22-23;
8. Muhittin Güreli, 1945 sayı 2-3, s.16;
9. Cahit Dedekorkut. 1945, sayı 4-5, s.20;

Mithat Yenen, «Türk Şehirleri ve Şehircilik», Mimarlık, Ankara. 1944, sayı 1, s.25-28
Feridun Kıp - İsmail Utkular - Doğan Erginbaş, «Çanakkale Zafer ve Meçhul Asker Abidesi Proje Yarışması 1.ödül», Mimarlık, Ankara, 1944, sayı 3. s.13-19
Sedat Hakkı Eldem, «Milli ve Yerli Mimari Davamız», Mimarlık, Ankara, 1944, sayı 4, s.28-29
Kemali Söylemezoğlu - Ratip Erhan - Orhan Tolon, «Adana Belediye Sarayı Proje Yarışması 1.ödül». Mimarlık, Ankara, 1944, sayı 4, s.9-16
Vedat Nedim Tör, «Türk Mimarları Ne Bekliyorsunuz?» Mimarlık, Ankara, 1944, sayı 5, s.1
Celile Berk - K.Ahmet Aru - Orhan Sefa, «Ödemiş Şehri İmar Planı Proje Müsabakası 1.ödül», Mimarlık, Ankara, 1945, sayı 1. s.10-20
Seyfi Sonat, «Bartın Halkevi Binası», Mimarlık, Ankara, 1945, sayı 2-3. s.19-22, «Y.Mimar Alaettin Özektaş», Mimarlık, Ankara 1946, sayı 1-2. s.33
Doğan Erginbaş - Ömer Güney - İsmail Utkular, «İstanbul Radyo Evi Proje Müsabakası Sonucu ve Jüri Raporu 1.ödül», Mimarlık, Ankara, 1945, sayı 4-5, s.4O-42, «İstanbul Radyoevi Proje Müsabakası», Mimarlık, Ankara, 1945, sayı 6, s.5-19
Abidin Mortaş - Nizamettin Doğu - Feyyaz Tüzüner, «Adana'da Yapılacak Adalet Sarayı Proje Müsabakası 1.ödül», Mimarlık, Ankara, 1945, sayı 6, s.6-17
Orhan Alsaç, «Saraçoğlu Mahallesi», Mimarlık, Ankara, 1945, sayı 6, s.16-21
Behçet Ünsal, «Cumhuriyet Türk Mimarlığı lstanbul Fethinin Beşyüzüncü Yılını Kutlamaya Hazırlanırken», Mimarlık, Ankara 1946, sayı 1-2, s.5-6
Şevki Balmumcu, «İstanbul Belediye Sarayı ve Türk Mimarları», Mimarlık, Ankara, 1946, sayı 1-2, s.25-26, «Y.Mimar Nihat Nigizberk'i Kaybettik», Mimarlık, Ankara, 1946, sayı 1-2, s.35
Nihat Yücel - Nahit Uysal, «İstanbul Açık hava Tiyatrosu Proje Müsabakası 1.ödül», Mimarlık, Ankara 1946, sayı 1-2, s.43, «Halk Evleri ve Halk Odaları», Mimarlık, Ankara, 1946, sayı 3-4. s.5-8
Adnan Kuruyazıcı, «Ankara Tiyatro Binası İhtiyacımız ve Sergi Evi», Mimarlık, Ankara, 1946, sayı 3-4, s.14-15
K.A.Aru - Orhan Safa - Celile Berk, «Ödemiş Kesin İmar Planı ve İzah Notu», Mimarlık, Ankara 1946, sayı 5-6, s.5-1O
Semih Akkaynak, «Mimarlarımız Ne istiyor?», Mimarlık, Ankara 1946, sayı 5-6, s.12
Raşit Uybadin, «Bergama Köşkü», Mimarlık, Ankara, 1946, sayı 5-6, s.13
Harbi Hotan - ilhan Ağar, «Trabzon Sergievi Proje Müsabakası 1.ödül», Mimarlık, Ankara, 1946, sayı 5-6, s.25-3O
Leyla Taylan - Ferzan Baydar, «Eskişehir Garı Binası Proje Müsabakası 1.ödül», Mimarlık, Ankara, 1946, sayı 5-6, s.31-34, «Türkiye Anıtlarını Koruma ve Onarma Derneği Tüzüğü», Mimarlık, Ankara, 1946, sayı 5-6. s.39-41
Nezihe ve Pertev Taner, «Tavşanlı Kati İmar Planı İzah Notu», Mimarlık, Ankara, 1947, sayı 1-2, s.9-13, «İstanbul Adalet Sarayı Proje Müsabakası», Mimarlık, Ankara, 1947, sayı 3-4, s.5-17
Nizamettin Doğu, «Bu Günün Türk Mimarı», Mimarlık, Ankara, 1947, sayı 3-4, s.3-4
Asım Kömürcüoqlu, «İstanbul'da Adalet Sarayı Münasebetiyle», Mimarlık, Ankara, 1947, sayı 3-4. s.18-2O
Altan Baltacıoğlu, «İyi Mimari Yaratmamıza En Büyük Engel: Aşağılık Duygusu», Mimarlık, Ankara, 1947, say, 5-6, s.3-4
Nihat Yücel - Nihat Uysal, «İstanbul Açıkhava Tiyatrosu», Mimarlık, Ankara, 1947, sayı, 5-6, s.5-6
Kemal Ahmet Aru, «Tekirdağ İmar Planı ve İzahat Notu», Mimarlık, Ankara, 1947, sayı 5-6, s.11-16
Nizamettin Doğu, «Nihat Sanlı'yı Kaybettik», Mimarlık, Ankara, 1947, sayı 5-6, s.40
Talat Özşık, «Alaattin Özektaş ve Nihat Sanlı'yı Kaybettik», Mimarlık, Ankara, 1947, sayı 5-6, s.49
Kemal Altan, «Şişli Camii», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 1, s.9-10
Nezihe ve Pertev Taner, «Kırıkkale İmar Planı ve izah Notu», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 1, s.19-22
Nezihe ve Pertev Taner, «Kızılcahamam Ev Tipleri», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 1, s.23-24
Prof.Herman Yansen, (çev. M. Yenen) «Ankara İmar Planı», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 2, s.11-14; sayı 3, s.19-23; sayı 4, s.17-22; sayı 5, s.22-26; sayı 6, s.29-32; 1949, sayı 1, s20-24, «Bayındırlık Köşesi: Diyarbakır Memur Apartmanları», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 2, s.18
Mazhar Altan, «Mimar Muzaffer», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 2, s.36-38
Adli Yener, «Kavaklıdere'de Bir Ev», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 3, s.15-18, «Yarının Mimarları», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 3, s.24-26
Sedat Çetintaş, «Cumhuriyet Yapıcılığı Milli Geleneklere Dayanmalıdır», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 3, s.27-29
irfan Karapazar, «Ankara'da Özel idare Memur Evleri», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 3 ,s.30-31
H.Nejat Erer, «Dağ Evi», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 3, s.36-37
Reha Ortaçlı - Fethi Tulgar - Bedri Kökten, «Ankara İller Kooperatifi Ev Projesi Müsabakası 1.ödül», Mimarlık, Ankara, 1948. sayı 4, s.9-11
Ali Suat Serdençıeçti, «Yanan Milli Mimari Rölöveleri Arşivinde Neler Vardı?», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 4, s.14-16
Bedri Uçar, «Bayındırlık Kösesi; Eskişehir Hükümet Konağı», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 4, s.23
Seyfi Sonad, «Yapıcılığımızda Mahalli İmkan ve Şartlar», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 5, s.5-10
Abidin Mortaş - Nizamettin Doğu - Feyyaz Tüzüner, «Adana Adalet Sarayı», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 5, s.11-15
Talat Güreli, «Kocaeli Apartmanı», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 5, s.16-18
Muhittin Güreli, «Güney Basımevi», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 6, s.7-9, «Beşiktaş XIX. İlk Okul», Mimarlık, Ankara, sayı 6, s.24-25, «Yeni Büyük Millet Meclisi Binası», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 6, s.38-39
Mazhar Altan, «Mimar Kemal Altan», Mimarlık, Ankara, 1948, sayı 6, s.45-56
Nurettin Özselam - İbrahim Süzen, «Süleyman Çelebi Anıtı Müsabakası», Mimarlık, Ankara, 1949, sayı 1, s.10
Kemal Ahmet Aru - H.Kemali Söylemezoğlu, «İzmit Belediye ve Otel Binası Proje Müsabakası 1.ödül», Mimarlık, Ankara, 1949, sayı 1, s.6-9
Mukbil Gökdoğan, «Bırakında Türk Toprağına Türk Yapıcısı Temel Atsın», Mimarlık, Ankara, 1949, sayı 1, s.1-3
İsmet Barutçu, «Türk Topraklarında Türk Yapıcısı», Mimarlık, Ankara, 1949, sayı 2, s.1-3
Haluk Doğan - Sahip Özden - Vakur Kember, «Emirgan Yalısı», Mimarlık, Ankara, 1949, sayı 2, s.5-8
Mithat Yenen, «Kavaklıdere'de Bir Apartman», Mimarlık, Ankara, 1949, sayı 2, s.9-11
Nezihe ve Pertev Taner, «Karabük İmar Planı», Mimarlık, Ankara, 1949, sayı 2, s.20-24, «İskenderun Camii Yazısı Dolayısı ile», Mimarlık, Ankara, 1949, sayı, s.39
Fasih Metigil - Demirtaş Kamçıl - Nihat Ziya Ülken, «İstanbul Vakıf İşhanı Müsabakası 1.ödül», Mimarlık, Ankara, 1949, sayı 3-4, s.1-17
Özcan Tonguç, «Bayremiç Kasabası Kesin İmar Planı», Mimarlık, Ankara, 1949, sayı 3, s.24-33
Mesut Evren - Nihat Hasekioğlu, «Ankara Spor Salonu Musabakası 1.ödül», Mimarlık, Ankara, 1949, sayı 3, s.34-37
Sedat Eldem - Emin Onat, «İstanbul Adalet Sarayı Proje Müsabakası 1.ödül», Mimarlık, Ankara,1949, sayı 5-6, s.10-28
Celal Biçer - Reşat Sarı, «İzmir Tüccar Kulübü», Mimarlık. Ankara, 1949, sayı 5-6, s.29-31
Fahri Nişli, «Ceylan Apartmanı», Mimarlık, Ankara, 1950, sayı 1, s.3-4
Mesut Evren - Feridun Özdoğan, «Yalvaç imar Planı», Mimarlık, Ankara, 1950, sayı 1, s.8-15
Asım Kömürcüoğlu, «Turgutlu'da Bir Ev», Mimarlık, Ankara, 1950, sayı 1, s.22-23
Talat özışık, «Türk Mimarlığı ve Yurdumuzun İmarı», Mimarlık, Ankıara, 1950, sayı 3, s.1-2
Fikret Kılıççöte - Erdem Arkan, «İşçi Sigortaları Genel Müdürlük Binası Proje Müsabakası 1.ödül», Mimarlık, Ankara, 1950, sayı 3, s.4-13
Mukadder Çizer, <Mimarlık, Ankara, 1950, sayı 3, s.14-23
Orhan Bolak, «Merkez Bankası İzmir Şube Binası Projesi Müsabakası 1.ödül», Mimarlık, Ankara, 1950, sayı 4, s.6-19
Recai Akçay, «Kavaklıdere Dr.Reşit Uluğ Evi», Mimarlık, Ankara 1950, sayı 4, s.20-23
Bülent Berksan, «İstanbul'da Vişnezade'de Bir' Mescit Projesi», Mimarlık, Ankara, 1950, sayı 4, s.28-31
Kemali Söylemezoğlu - Rıza Aşkan, «İzmir Şehir Oteli», Mimarlık, Ankara, 1950, sayı 5-6, s.2-6
Ziya Nebioğlu, «Çamlı Villa», Mimarlık, Ankara 1950, sayı 5-6, s.7-9
Bülent Berksan, «G.S.A.Yüksek Mimarlık Kolu Atölye Çalışmaları», Mimarlık, Ankara 1950, sayı 5-6, s.30-36
Mesut Evren - Nihat Hasekioğlu, «Çankaya'da Atatürk Heykel Kaidesi Müsabakası 1.ödül», Mimarlık, Ankara 1951, sayı 1-2, s.3-5
Nezih Eldem, «Ankara Belediye Binası», Mimarlık, Ankara 1951, sayı 1-2, s.7-8
Vedat Dalokay, «İstanbul Askeri Müze Proje Müsabakası Jüri Raporu», Mimarlık, Ankara 1951, sayı 1-2, s.14-24
Nihat Hasekioğlu, «Göynük İmar Planı», Mimarhk, Ankara 1951, sayı 1-2, s.25-27
Fatin Uran, «İşçi Sigortaları için Sanatoryum Projesi Müsabakası 1.ödül», Mimarlık, Ankara 1951, sayı 3-4, s.3-12
Sedat Gürol - Radi Birol, «Feneryolunda Bn.Selma Aripek Evi», Mimarlık, Ankara, 1951, sayı 3-4, s.15-20
Mukadder Çizer, «Erenköy'de Bir Sayfiye Evi», Mimarlık, Ankara 1951, sayı 5-6, s.3-8
Fatin Uran, «Keskin İmar Planı», Mimarlık, Ankarn 1951, sayı 5-6, s.23-30
Kemal A.Aru - Gündüz Özdeş - Emin Arolat, «İzmir Şehri Milletlerarası İmar Planı Müsabakası Jüri Raporu 1.ödül», Mimarlık, Ankara 1952, sayı 1-2, s.2-22, «Türk Mimarlarının Milletlerarası Yeni Bir Zaferi», Mimarlık, Ankara, 1952, sayı 1-2, s.1-2
M.Ali Topaloğlu - Melahat Topaloğlu - Bülent Berksan, «Eskişehir imar Planı Müsabakası 1.ödül», Mimarlık, Ankara 1952, sayı 3-4, s.2-20
Leyla Baydar - Feyzan Baydar, «General Ekrem Baydar Evi», Mimarlık, Ankara 1952, sayı 3-4, s.21-23, «Mimarlık ve Şehircilik Müsabakalarına Ait Yönetmelik», Mimarlık, Ankara 1952, sayı 3-4, s.28-32
Asım Kömürcüoğlu, «Nazilli'de Eski Bir Ev Rölövesi», Mimarlık, Ankara 1952, sayı 3-4, s. 33-36
Talat Güreli, «Talat Güreli Evi», Mimarlık, Ankara 1952, sayı 5-6, s.2-5
Nihat Hasekioğlu - Mesut Evren, «Eğridir imar Planı», Mimarlık, Ankara 1952, sayı 5-6, s.17-25, «Ulus İşhanı Proje Müsabakası Jüri Raporu», Mimarlık, Ankara, 1952, sayı 5-6, s.38-40
Sabiha Güreyman, «Anıt Kabir», Mimarlık, Ankara, 1953, sayı 1-6, s.2-11
Bülent Berksan - Melahat Topalcğlu - M.Ali Topaloğlu, «Malatya imar Planı Müsabakası 1.ödül», Mimarlık, Ankara 1953, sayı 1-6, s.12-31
Nevzat Erol, «İstanbul Belediye Sarayı Proje Müsabakası», Mimarlık. Ankara 1953, sayı 1-6, s.36-54, «Birliğimizin Hükümete Müracaatı / Bayındırlık Vekaleti'nin Cevabı (Türkiye'ye yabancı mimar getirilmesi sorunu üzerine)», Mimarlık, Ankara 1953, sayı 1-6, s.55-62

MİMARLIK

J.M. Richards (çev. A. lpekoğlu), «Alvar Aalto», Mimarlık, İst. 1963, sayı 1, s.13-17, «Acı Kayıplarımız: Ali Saim Ülgen - Mustafa Pehlivan - Abidin Mortaş», Mimarlık, İst. 1963, sayı 2, s.1
Şaziment Arolat - Neset Arolat, «Zonguldak İsçi Hastanesi Proje Yarışması Neticesi», Mimarlık, İst. 1963, sayı 2, s.3
Yaprak Ataman, «Sivas Belediye Sitesi Mimari Proje Yarısması Neticeler:», Mimarlık, İst. 1963, sayı 2, s.3-12, «İ.T.Ü. 190 Yaşında», Mimarlık, İst. 1963, sayı 3, s.3, «İ.T.Ü. 1961 Mezunu Yılmaz Eligüzel Öldü», Mimarlık, İst. 1963, sayı 4, s.13
Güntekin Aydoğan - B.Sarrafoğlu - Nişan Yakupyan, «560 Yataklı Beyoğlu İşçi Hastanesi Proje Yarışması, 1.ödül», Mimarlık, İst. 1963, sayı 5, s.11-18 Erol Kulaksızoğlu, «Mimarlığımız», Mimarlık, İst. 1963, sayı 6, s.1-7
Adnan Taşçıoğlu - Hasan Öncüoğlu, «İşçi Sigortaları Kurumu 500 Yataklı Göztepe Hastanesi Proje Yarışması Sonuçları 1.ödül», Mimarlık, İst. 1963, sayı 6, s.13-22
Şevki Vanlı, «Mimar Çehreleri: Frark Lloyd Wright ve Yapı Bütünü», Mimarlık, İst. 1964, sayı 1, s.6-8, «U.İ.A. VII. Kongresine Gönderilen Türkiye Raporları», Mimarlık, İst. 1964, sayı 1, s.7-13
«Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Raporu / İstanbul'un İmarı», Mimarlık, İst. 1964, sayı 1, s.3-6
Arslen Terzioğlu, «Hastane Yapılarında Ameliyathanelerin Plamlanması Hakkında Bir Araştırma», Mimarlık, İst. 1964, sayı 2, s.7-10
Haydar Kazgan, «Türkiye'de Sosyal Mesken Politikasının iktisadi Yönü ve Finansmanı», Mimarlık, İst. 1964, sayı 3, s.17-18
Tekin Aydın, «Konut Planlanması ve Yerleşme İlkeleri», Mimarlık, İst. 1964, sayı 3, s.19-21
Hande Suher, «Bölge Şartları içinde Standartlaşma», Mimarlık, İst. 1964, sayı 3, s.22-24
Sami Sisa - Metin Hepgüler - Doğan Tekeli, «Emekli Sandığının Ankara'da Yaptıracağı Otel - Sinema Tesisleri Proje Yarışması 1.ödül», Mimarlık, İst. 1964, sayı 3, s.25-29, «Haberler; Değerli Mimar ve Büyük Hoca Emin Onat Anıldı», Mimarlık, İst. 1964, sayı 4, s.2
Tekin Aydın, «Anadolu'da İnsan Toplulukları ve Yerleşme ilkeleri Üzerine Bir Deneme», Mimarlık, İst. 1964, sayı 5, s.4
Aydın Macarlıoğlu, «Yüksek Yerleşme Seviyesine Erişmiş Ülke ve Bölgelerde Şehirlerin Yenileştirilmesi Meselesi», Mimarlık, İst. 1964, sayı 5, s.16-17, «Mimarlar Odası Komisyon Çalışmaları: Memleketimizin İmar Bakımından Arzettiği Durum ve Bu Halin İslahı Konusunda Çözüm Teklifleri», Mimarlık, İst. 1964, sayı 5, s.17-21, «İstanbul Sanayi Nazım Planı ve Komisyonu Ön Raporu», Mimarlık, İst. 1964, sayı 5, s.23-24
M.Ali Aközenler, «Türk-Amerikan Derneği İzmir Şubesi Binası», Mimarlık, İst, 1964, sayı 5, s.30-31
M.Arman Güran, «Türkiye'de Mimarlık. Mesleğinin icrasını Düzenlemekle Görevli Mimarlar Odasının Tarihçesi ve Bir Sonuç», Mimarlık, İst. 1964, sayı 6, s.10-11
Levent Aksüt, «Mimarlık Mesleği icrasında Durum Kritikleri», Mimarlık, İst. 1964, sayı 6, s.14-15
M.Arman Güran, «Planlı Kalkınma Devresinde Türk Mimarlık Gücünden Yararlanılmamaktadır», Mimarlık, İst. 1964, sayı 6, s.17-22, «Cahit Evirgen ve Sabahattin Limi Kaybettik», Mimarlık, İst. 1964, sayı 7, s.1
Firuzan Baytop, «Mimarlıkta Uygulamanın Önemi - Şantiyecilik» Mimarlık, İst. 1364, sayı 7, s.10
Güngör Kabakçıoğlu, «Turizm Hizmetinde Kampçılık», Mimarlık, İst. 1964, sayı 7, s.14
Güngör Kabakçıoğlu, «Kervansaray Mokampları», Mimarlık, İst. 1964, sayı 7, s.14-16
Bülent Özer, «Mimarimiz ve Araştırma», Mimarlık, İst. 1964, sayı 8, s.5-6
Altan Öke, «Yapı Araştırmasının Gayeleri, Konuları, Metodları ve Örgütleşmesi», Mimarlık, İst. 1964, sayı 8, s.7-9
Tulu Baytin, «Mimari Araştırmanın Gelişimi», Mimarlık, İst. 1964, sayı 8, s.10
Tulu Baytin, «Türkiye'de Yapı Araştırması», Mimarlık, İst. 1964. sayı 8, s.16-17
Altan Öke, «İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kolu», Mimarlık, İst. 1964, sayı 8, s.17-18
Ali Kızıltan - Abdullah Sarı, «Gebze'de Dört Tatil Evi», Mimarlık, İst. 1964, sayı 8, s.30-33
Nevzat Erol, «İstanbul Belediye Sarayı», Mimarlık, İst. 1965, sayı 1, s.7-9
Hayati Tabanlıoğlu, «İstanbul Opera Binası», Mimarlık, İst. 1965, sayı 1, s.10-14
Sedat Hakkı Eldem - Orhan Çakmakçıoğlu, «Ankara'da Hindistan Sefareti Binası», Mimarlık, İst. 1965, sayı 1, s.15
Türkiye Emlak Kredi Bankasında Görevli Mimarlar, «Ataköy Sahil Şehri», Mimarlık İst. 1965, sayı 1, s.16-17
Altuğ Çinici - Behruz Çinici, «Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık, İst. 1965, sa,yı 1, s18-22
Doğan Tekeli - Sami Sisa - Metin Hepgüler, «İstanbul Manifaturacılar Çarşısı», Mimarlık, İst. 1965, sayı 1, s.23-25
Paul Bonatz - Fatin Uran, «T.C. Emekli Sandığı İzmir Büyük Efes Oteli», Mimarlık, İst. 1965. sayı 1, s.26-27
Enver Tokay - Hayati Tabanlıoğlu - Ayhan Tayman - Behruz Çinici, «Erzurum Atatürk Üniversitesi», Mimarlık, İst. 1965, sayı 1, s.28-30
Mustafa Polatoğlu - Nihat Güner, «Karadeniz Teknik Üniversitesi», Mimarlık, İst. 1965, sayı 1, s.31-32
Emin Ertam, «Atılgan Villası - Bornova / Kanal Apartmanı», Mimarlık, lst. 1965, sayı 2, s.9
Reha Aksay, «Lale Apartmanı / N.Sarper Apartmanı», Mimarlık, İst. 1965, sayı 2, s.10-11
Fahri Nişli - Özdemir Arnas, «Mustafa Bey Apartmanı», Mimarlık, slt. 1965, sayı 2, s.14
Güngör Kaftancı - Çokşen Zerenler, «Hv.Kuv.K.Lisan Okulu Konferans Salonu», Mimarlık, İst. 1965, sayı 2, s.17
Mehmet Doruk Pamir - Kemal Güngör Aram, «Mersin Şehrinde Mevzii İmar Planı Yarışması», Mimarlık, İst. 1965, sayı 2, s.18-23
Orhan Güner, «Kent ve Plan», Mimarlık» İst. 1965, sayı 3. s.15-16
Orhan Şahinler, «Mimari Biçim ve Çevre Üzerinde Düşünceler», Mimarlık, İst. 1965, sayı 3, s.21
Cengiz Bektaş, «Mimarlıkta Eleştirme», Mimarlık, İst. 1965, sayı 3, s.22-23, «Selim Zeki Benar - Sadık Bilgini Kaybettik», Mimarlık, İst. 1965, sayı 6, s.1
Nevzat Erol, «Plan ve İstanbul», Mimarlık, İst. 1965, sayı 6, s.5-6
Doğan Hasol, «Endüstri ve Mimarlığımız», M:marlık, İst. 1965, sayı 6, s.9-10
özcan Altaban - İnal Göral, «Maçka Parkı», Mimarlık, İst. 1965, sayı 6, s.22-24, «Emni Onat Kabiri Mimari Proje Yarışması», Mİmarlık, İst. 1965, sayı 7, s.7
Yavuz Taşçı - Haluk Berksan, «Konya İmar Planı Yarışması», Mimarlık, İst. 1965, sayı 7, s.13-19
Turhan Uyaroğlu, «Kaybettiğimiz Kıymetler: Sedat Çetintaş, İdealist Bir Eski Eserei», Mimarlık, İst. 1965, sayı 7, s.23-24
Yılmaz Sanlı - Yılmaz Tuncer - Güner Acar, «Beyoğlu ilk Yardım Hastanesi Proje Yarışması (1.ödül)», Mimarlık, lst. 1965, sayı 9, s.14-19
Doğan Kuban, «İstanbul'da Tarihi Çevrenin Önemli Bir Kısmı Ortadan Kaldırılıyor», Mimarlık, İst. 1965, sayı 10, s.20-21
Bülent Özer, «Mimaride Üslüp, Batı ve Biz», Mimarlık, İst. 1965, sayı 11, s.17-27
Cengiz Bektaş, «Ankara'da İngiliz Büyükelçiliği Bahçesinde İlkokul», Mimarlık, İst. 1965, sayı 11, s.33-34
Orhan Akyürek, «Mimar Kalemiyle Eski Türk Şehirleri», Mimarlık, İst. 1965, sayı 11, s.43
Doğan Hasol, «Türkiye'de Konut Problemi», Mimarlık, 1st: 1965, sayı 12, s.5-7
Orhan Erdener, «Eski Yapılarımızda Plan Meselesi», Mimarlık. İst. 1965, sayı 12, s.19-22
Önder Küçükerman, «Laleli Çukurçeşme Hanı Düzenleme Projesi», Mimarlık, İst. 1966, sayı 5. s.10-14
Bülent Özer, «T Planı ve Çağdaş Mimarimiz», Mimarlık, İst. 1966, sayı 5, s.15-18
Yılmaz Sanlı, «T.C.Emekli Sandığı Maçka Oteli Proje Yarışması», Mimarlık, İst. 1966, sayı 5, s.19-25v Bülent Özer, «Temel Dizayn, Tarihçe, Felsefe ve Gerekçesi», Mimarlık, İst. 1966, sayı 7, s.6-7
Lüdi Zeren, «Mimarlık Öğreniminde Temel Dizayn», Mimarlık, İst. 1966, sayı 7, s.8-9, «Şehirci Mimar - Hoca Seyfi Arkan'ın Ardından», Mimarlık, İst. 1966, sayı 9, s.7
Tulü Baytin, «Mimarlık Eğitiminin Gelişimi», Mimarlık, İst. 1966, sayı 9, s.12-14
Abdullah Kuran, «Günümüzde Mimarlık Eğitimi», Mimarlık, İst. 1966, sayı 9, s 14-16
Erol Kulaksızoğlu, «Çağımızda Mimari Eğitım Sorunu», Mimarlık, ist. 1966, sayı 9, s.16-17
Doğan Kuban; «Türkiye'de Malzeme Koşullarına Bağlı Geleneksel Konut Mimarisi Üzerine Bazı Görüşler», Mimarlık, İst. 1966, sayı 10, s.15-20
Ruhi Kafescioğlu, «Memleketimizin Yapı Malzemesi Yönünden İmkanları», Mimarlık, İst. 1966, sayı 10, s.21-23
Kemal Ahmet Arü, «Yerleşmeler ve Faal Nüfus Hareketleri», Mimarlık, İst. 1966, sayı 11, s. 19-24
Gündüz Özdeş, «Şehirleşme ve Toplum Mikyası», Mimarlık, İst. 1966, sayı 11, s.24-26
Besim Darkot, «Türkiye'de Nüfus Artışı ve Şehirleşme», Mimarlık, İst. 1966, sayı 11, s.31-36
Haluk Cillov, «Türkiye'deki Şehirleşme Temayülünde Yeni Gelişmeler», Mimarlık, İst. 1966, sayı 11, s.37-38
Fehmi Yavuz, «Ankara ve Şehirciliğimiz», Mimarlık, İst. 1966, sayı 11, s.43-46
Rauf Beyru, «Türkiye'de İmar Planları Çalışmaları Konusunda», Mimarlık, İst. 1966, sayı 11, s.46-48
Tekin Aydın, «Ülke Düzenleme veya Anadolunun Organizasyonu», Mimarlık, İst. 1966, sayı 11, s.67-68
Cevat Geray, «Köy Yerleşmeleri ve Toplum Kalkınması», Mimarlık, İst. 1966, sayı 11, s.69-74
Enver Ergun, «Planlı Kalkınma Döneminde Bölgesel Gelişme ve Gelişme Sorunu», Mimarlık, İst. 1966, sayı 11, s.75-76
Bülent Berksan, «Türkiye'de İmar Planlaması Sorunu ve Hedefleri», Mimarlık, İst. 1966, sayı 11, s.77-78, «Örnek Elazığ - Keban Bölge Planı», Mimarlık, İst. 1966, sayı 11, s.79-82
Şevki Vanlı, «Adana'da Bir Ev», Mimarlık, İst. 1966, sayı 12, s.15-18
Doğan Tekeli - Sami Sisa - Metin Hepgüler, «Levent'te Neyir Örme Fabrikası», Mimarlık, İst. 1966, sayı 12, s.22-24
Turgut Cansever, «Türk Tarih Kurumu Binası», Mimarlık, İst. 1966, sayı 12, s.25-27
Bülent Özer, «İfade Çeşitliliği Yönünden Çağdaş Mimariye Bir Bakış», Mimarlık, İst. 1967, sayı 3, s, 12-42
Filiz Kantoğlu - Bülent Özer, «Çağdaş Dizayn», Mimarlık, İst. 1967, sayı 3, s 43-56
Haydar Kazgan, «Bölgesel Dengesizliğin Sebepleri Üzerinde Bir Yorum», Mimarlık, İst. 1967, sayı 4, s.19-20
Altuğ Çinici - Behruz Çinici, «Orta Doğu Teknik Üniversitesi», Mimarlık, İst. 1967, sayı 5, s.14-18
Utarit İzgi - Önder Küçükerman, «Ankara'da Gima Mağazası», Mimarlık, İst. 1967, sayı 5, s.19-23
İlhami Ural, «Brasılıa Büyükelçilik Binası Mimari Proje Yarışması (1.ödül)», Mimarlık, İst. 1967, sayı 6, s. 11-17
Suat Taftalı - Selami Cömertoğlu, «Varşova Büyükelçilik Binası Mimari Proje Yarışması (1.ödül)», Mimarlık, İst. 1967, sayı 6, s.19-24
Semra Dikel - Orhan Dikel, «Ankara, Ulus Meydanı Çarşı ve Büro Binası Proje Yarışması (1.ödül)», Mimarlık, İst. 1967, sayı 7, s.15-26
Şevki Vanlı - Ersen Gömleksizoğlu, «Ankara'da 140 Kişilik Gece Kulübü», Mimarlık, İst. 1967, sayı 7, s.26-28
Altuğ Çinici - Behruz Çinici, «Ortadoğu Teknik Üniveritesi, Merkez Kütüphane Binası», Mimarlık, İst. 1967, sayı 8, s.19-25
Kemal Ahmet Aru - Tekin Aydın - Yalçın Emiroğlu - Altay Erol - Mehmet Ali Handan - Hande Suher, «Taksim Oteli», Mimarlık, İst. 1967, sayı 8, s.26-27, «Kocatepe Camiinin Temelleri Dinamitle Sökülüyor», Mimarlık, İst. 1967. sayı 9, s.3
Aydan Gürkan - Gürol Gürkan - Sertan Tısoğlu - Abdullah Özkul - Mehmet Öğüt, «Antalya Bölge Planlaması», Mimarlık, İst. 1967, sayı 9, s.35-37
Nejat Tunaoğlu, «Bina Yapımında Prefabrikasyon Ereğli Örneği», Mimarlık, İst. 1967, sayı 10, s.26-28
Bülent Özer, «Plastik Sanatlarda Çağdaş Eğilimler», Mimarlık, İst. 1967, sayı 12, s.14-44
Sedat Gürel, «Strüktür», Mimarlık, İst. 1967, sayı 1, s.18-40
Haluk Baysal - Melih Birsel, «Hukukçular Sitesi», Mimarlık, İst. 1963, sayı 2, s.13-18
Cengiz Bektaş, «Etimesgut'ta Cami», Mimarlık, İst. 1968, sayı 2, s.19
Turgut Cansever, «Kadıköy'de Bir Apartman», Mimarlık, İst. 1968, sayı 2, s.20-21
Turgut Cansever - Ertur Yener, «Türk Tarih Kurumu», Mimarlık, İst. 1968, sayı 2. s.22-25
Sami Sisa - Metin Hepgüler - Doğan Tekeli, «Etimesgut'ta Şeker Araştırma Enstitüsü», Mimarlık, İst. 1968, sayı 2. s.26-28
Doğan Tekeli - Sami Sisa - Reyhan Koçhisarlıoğlu, «Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina ve Elektrik Fakültesi Proje Yarışması (1.ödül)», Mimarlık, İst. 1968, sayı 2. s 31-38
Önder Şenyapılı, «Türk Şehri», Mimarlık, İst. 1968, sayı 3, s.13-15
Engin Yenal, «Kentleşme Düzeni, Başlangıç ve Gelişimi», Mimarlık, İst. 1968. sayı 3, s.17-18
Mehmet Çubuk, «Şehirciliğin Doğusu, Tekamülü ve Tekniği Hakkında», Mimarlık, ist. 1968. sayı 3, s.19-25
Gündüz Atalık, «Şehirleşme ile Sanayileşme Arasındaki İlişkiler», Mimarlık, İst. 1968, sayı 3 s 32-34
Talat Özışık, «Nizamettin Doğu'nun Ardından», Mimarlık, İst. 1968, sayı 4, s.2
Cengiz Bektaş, «Çankaya Komutanlık Lojmanları», Mimarlık, İst. 1968, sayı 4, s.17-21
Vahit Erhan - Orhan Demirarslan, «Sayıştay İlave Binası Mimari Proje Yarışması», Mimarlık, İst. 1 S68, sayı 4. s.22-30
Bülent Özer, «Bauhaus, Dizaynlamada Rasyonalist Felsefe Üzerine Bir Deneme», Mimarlık, İst. 1968, sayı 5, s.15-24
Altan Öke, «Bina Tasarlama Metodlarının Değişimi», Mimarlık, ist. 1968. sayı 6. s.13-14
Geoffrey H.Broadbent (çev.A.Atasoy), «Mimarlıkta Tasarlama Metodları», Mimarlık, İst. 1968, sayı 6, s.15-18
Nigan Beyazıt, «Bina Tasarlaması Sırasında Karar Verme İşlemi», Mimarlık, İst. 1968, sayı 6, s.19-22
Altan Öke, «Elektronik Sayısal Hesaplayıcıların Bina Tasarlamasında Kullanılışı», Mimarlık, İst. 1968, sayı 6, s.26-29
Nigan Beyazıt, «Matematiğe Dayanan Bazı Metodları», Mimarlık, İst. 1968, sayı 6, s.32
Doğan Kuban, «Gelecek Açısından Günümüz Mimari ve Şehircilik Uygulamalarının Eleştirisi», Mimarlık, İst. 1968, sayı 7, s.13-20
Altan Öke, «Kalkınması istenen Gerikalmış Ülkelerle Şehir Panlamasının Gayelerini ve Metodlarını Etkileyecek Bazı Problemler», Mimarlık, İst. 1968, sayı 7, s.21-23
Orhan Özgüner - Eşber Yolal, «O.D.T.Ü.'de Kız Öğrenci Yurdu», Mimarlık, İst. 1968, sayı 7, s.24-25
Gazanfer Erim, «Halkın ve Gençliğin Eğitiminde Sanat ve Mimarlık», Mimarlık, İst. 1968, sayı 7, s.26-27
Haydar Kazgan, «Mesken Politikamızda Gelişmeler», Mimarlık, İst. 1968, sayı 8, s.17-18
Gürol Gürkan, «Ülkemizde Mimarlık Nerede Duruyor», Mimarlık, İst. 1968, sayı 8, s.19-20
E.Heinle (çev.N.Gökberk), «Mimarlık ve Devir Esprisi», Mimarlık, İst. 1968, sayı 9, s.13-23
Utarit İzgi, «Plastik Sanatlar Eğitiminde Mimar», Mimarlık, İst. 1968, sayı 10, s.13-15
Yaşar Marulyalı - Levent Aksüt, «Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesi Sınırlı Mimari Proje Yarışması (1.ödül)», Mimarlık, İst. 1968, sayı 10, s.23-30
Turgut Cansever, «Türkiye'de Yapı Teknolojisi ve Malzeme Meseleleri», Mimarlık, İst. 1968, sayı 11, s.28-29
Vedat Özsan - Oral Vural - Cengiz Bektaş, «Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlük Binası / Ankara», Mimarlık, İst. 1968, sayı 11, s.37-42
Gürol Gürkan, «Ülkemizde Mimarlar Nerede Duruyor», Mimarlık, İst. 1968, sayı 12, s.17-18
Orhan Özgüner, «Köyde Mimari, Doğu Karadeniz», Mimarlık, İst. 1968, sayı 12, s.19-27
Orhan Göçer, «Misafir Odaları», Mimarlık, İst. 1968, sayı 12, s.28-31
Yalçın Gültekin, «Boğaziçinde İskele Meydanı Tanzimi», Mimarlık, İst. 1969, sayı 1, s.28-33
Hande Suher, «Landscape Planning Arazi Düzenleme Anlamı ve Kapsamı», Mimarlık, İst. 1969, sayı 2, s.13-14
Gönül Aslanoğlu, «Tarihte Peyzaj Anlayışı», Mimarlık, İst. 1969, sayı 2, s.32-38
Önder Şenyapılı, «Türkiye'deki Mimarlık Uygulamalarının Eleştirisi Çıkış Yollarını Göstermektedir», Mimarlık, İst. 1969, sayı 3, s.17-19
Günay Çilingiroğlu - Muhlis Tunca, «İstanbul Reklam Sitesi Proje Yarışması (1.ödül)», Mimarlık, İst. 1969, sayı 3, s.28-37
Gürol Gürkan, «Ülkemizde Mimarlık Nerede Duruyor, Proje Değerlendirme», Mimarlık, İst. 1969, sayı 4, s.15-16
Mustafa Aslan Aslaner - Erkal Güngören - Sümer Gürel, «Artvin Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması (1.ödül)», Mimarlık, İst. 1969, sayı 4, s.17-28
Cengiz Bektaş, «İhtiyarlar Bakım Yurdu Sınırlı Proje Yarışması (1.ödül)», Mimarlık, İst. 1969, sayı 4, s.29-34
Fahri Yetman, «Safranbolu», Mimarlık, İst. 1969, sayı 6, s.17-26
Orhan Göçer, «Gökdelenler», Mimarlık, İst. 1969, sayı 6, s.27-32
Enis Kortan, «Mimarlık Eğitiminde Topluma Dönük Olma ilkeleri», Mimarlık, İst. 1969, sayı 9, s.15
Haydar Kazgan, «Türkiye'de Teknik Öğre.timin Organizasyonu ve iktisadi Kalkınma», Mimarlık, İst. 1969, sayı 9, s.17-18
Abdullah Kuran, «Mimarlık Eğitimi Üzerine», Mimarlık, İst. 1969, sayı 9, s.19-20, «Mimarlık Eğitiminin Amaçları ve Öğretim Programlarıyla İlgili Sorunlar», Mimarlık, İst. 1969, sayı 9, s. 21-36, (Katılanlar: Bülent Özer, Doğan Kuban, Erol Kulaksızoğlu, Erdem Aksoy, Gazanfer Erim)
Cengiz Bektaş, «Türkiye'de Mimarlık Eğitimi ve Gerekli Olan Yeni Eğitim Kurumları», Mimarlık, İst. 1969, sayı 9, s.37-39
Ayhan Özbilen, «Yüksek Öğretimde Öğretin, Üyesi Sorunu», Mimarlık, İst. 1969, sayı 9, s.45-48
Mine İnceoğlu - Necati İnceoğlu, «Bir Eğitim Araştırması», Mimarlık, İst. 1969, sayı 9, s.51-53
Bülent Özer, «Celal Esad Arseven», Mimarlık, İst. 1969, sayı 10, s.21-24
Vedat Özsan - Umut İnan, «Kars Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması (1.ödül)», Mimarlık, İst. 1969, sayı 10, s.33-46, «Pakistan lslamabad Camii Uluslararası Mimari Proje Yarışmasında ilk üç Ödülü Türk Mimarları Kazanmıştır», Mimarlık, İst. 1969, sayı 11, s.9, «İ.T.Ü.Mimarlık Fakültesi Eski Öğretim Üyelerinden Prof. Wilhelm Tiedje'ye 1969 Heinrich Tessenow Altın Madalya Ödülü Verildi», Mimarlık, İst. 1969, sayı 12, s.29-32
Önder Şenyapılı, «Vedat Dalokay'la Konuşma», Mimarlık, İst. 1969, sayı 12, s.29-32, «Uluslararası lslamabad Camii Proje Yarışması (1.ödül: Vedat Dalokay; 2.ödül: Bülent Özer - Cengiz Eren - Oner Tokcan; 3.ödül: Nihat D.Bindal)», Mimarlık, İst. 1969, sayı 12, s.33-41, «Londra Merkez Camii Mimari Proje Yarışması (1.ödül: Sir Frederıck Gibbert; 2.ödül: Yaşar Marulyalı - Levent Aksüt)», Mimarlık, İst. 1969, sayı 12, s.42-45
Engin Yenal, «Londra Merkez Camii Uluslararası Mimarlık Yarışması Üzerine», Mimarlık, İst. 1969, sayı 12, s.46
Abdullah Kuran, «1970 te Türk Sanatı Mimarlık», Mimarlık, İst. 1970, sayı 2, s.33-34, «İlginç Bir Sergi: Uzun Göl'den Bazı Örnekler», Mimarlık, İst. 1970, sayı 3, s.14-20
Önder Şenyapılı, «Ankara 1970», Mimarlık, İst. 1970, sayı 3, s.25-44
Yılmaz İnkaya, «Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu Çalışmaları», Mimarlık, İst. 1970, sayı 3, s.45-48
Süheyl Ünver - Sedat Hakkı Eldem, «Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı (Kitap eleştirisi)», Mimarlık, İst. 1970, sayı 5, s.18
Önder Şenyapılı, «Mimarlık Eğitimindeki Yeniden Şekillendirme Çabaları Neden Başarılı Değildir ve Neden Başarılı Olmadı», Mimarlık, İst. 1970, sayı 5, s.19-21
Malık Çapar, «Ülkemizin Gerçekleri Yönünden Şehirleşme ve Planlama Sorunları», Mimarlık, İst 1970, sayı 5, s.22-24 Doğan Kuban, «İstanbul'un Tarihi Yapısı», Mimarlık, İst. 1970, sayı 5, s.26-48
Luigi Piccinato, «Büyük İstanbul Nazım Planı Anahatları İzah Raporu», Mimarlık, İst. 1970, sayı 5, s.49-54, «İstanbul Metropoliten Alan Planlama Çalışmaları», Mimarlık, İst. 1970, sayı 5, s.55-77, «Ankara Metropoliten Alan Planlama Çalışmaları», Mimarlık, İst. 1970, sayı 5, s.78-84, «İzmir Metropoliten Alan Planlama Çalışmaları», Mimarlık, İst. 1970, sayı 5 s.85-94
Afife Batur - Selçuk Batur, «Sanayi Toplumu ve Sanayi Yapısının Evrimi Üzerine Bazı Düşünceler», Mimarlık, İst. 1970, sayı 6, s.26-41
Gülten Kazgan, «Plan Döneminde Sanayileşmenin Genel Görünümü ve Sınai Yapılar», Mimarlık, İst. 1970 Ayhan Özbilen, «Türkiye'nin Sanayilesmesi ve Endüstri Yapıları Yönünden Mimarlığa Etkileri», Mimarlık, fst. 1970, sayı 6 s.45-49
Şazi Sirel, «Sanayi Yapılarında Aydınlatma», Mimarlık, İst. 1970, sayı 6, s.56-60
Aydın Baysal, «Endüstri Yapıları ile ilgili Bazı Noktalar», Mimarlık, İst. 1970, sayı 6, s.80-81
Aydın Boysan - Mithat ilkray - İsmet Aka - Müfit Yorulmaz, «Arçelik - Çayırova Tesisleri», Mimarlık, İst. 1970, sayı 6, s.82-86
Aydın Baysal - Müfit Yorulmaz - İlhami Nurel, «ipek Kağıt - Karamürsel Tesisleri», Mimarlık. İst. 1970, sayı 6, s.87-90
Afa Mimarlık ve Mühendislik Bürosu, «Türk Pirelli - İzmir Tesisleri», Mimarlık, İst. 1970, sa-yı 6, s.95-100
Orhan Şahinler, «İstanbul Ticaret Sarayı», Mimarlık, İst. 1970, sayı 7, s.41-44
Şevki Vanlı, «Ankara'da Oran Toplu Konut Yerleşimi», Mimarlık, İst. 1970, sayı 8, s.22-40
Altan Öke, «Türkiye'de Nüfus Planlamasının Konut ihtiyacına Etkisi», Mimarlık, İst. 1970, sayı 8, s.42-46
Berge Aran, «Yunan Uygarlığındzn Günümüze Kadar Spor Yapıları», Mimarlık, İst. 1970, sayı 9, s.26-34
Yılmaz Sanlı - Yılmaz Tuncer - Güner Acar, «Kıyıkent Tatil Köyü», Mimarlık, İst. 1970, saı 10, s.53-56
Murat Eriç, «Yapı Malzemesinden Mimariye», Mimarlık, İst. 1970, sayı 11, s.30-33
Sümer Gürel, «Çevre Düzenleme Eğitimi», Mimarlık, İst. 1971, sayı 1, s.38-39
Mustafa Polatoğlu, «Karadeniz Teknik Üniversitesi», Mimarlık, İst. 1971, sayı 1, s.45-50
Bülent Özer, «1971 Türkiyesi'nde Genel Tasarlama Sorunları», Mimarlık, İst. 1971, sayı 3, s.35
Güner Acar - Yılmaz Sanlı - Yılmaz Tuncer, «Gülhane Askeri Tıp Akademisi», Mimarlık. İ5t. 1971, sayı 9-10, s.44-46
Adnan Taşçıoğlu, «Tokat Devlet Hastanesi», Mimarlık, İst. 1971, sayı 9-10, s.51-52
Abdullah Kuran - Ayla Karacabey - Serim Denel, «Salgın ve Tropikal Hastalıklar Hastanesi», Mimarlık, İst. 1971, sayı 9-10, s.53-54
Güntekin Aydoğan - Osep Sarafoğlu - Nişan Yaubyan, «S.S.K. Beyoğlu Hastanesi» Mimarlık, İst. 1971, sayı 9-1 O, s.59-62
Mehmet Çubuk - Nihat Güner - Ersen Gürsel, «Side 1971», Mimarlık, ist. 1971, sayı 11, s.27- 34
Güven Birkan, «Geri Ülkelerde Yapı Üretiminin Sorunları», Mimarlık, İst. 1971, sayı 12, s.10-12
Ertur Yener - Erdoğan Elmas - Zafer Gülçur, «Devlet Yatırım Bankası Genel Müdürlük Binası ve Vakıflar Genel Müdürlük Binası», Mimarlık, İst. 1972, sayı 3, s.33-39
Erdoğan Elmas - Zafer Gülçur, «Gümrük Muayene Binası, Dereköy - Kırklareli», Mimarlık, İst. 1972, sayı 3, s.41-42
Emin N.Uzman - Işık Aydemir - Alpay Aşkım, «Hatay Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması», Mimarlık, İst. 1972, sayı 4, s.26-30
Nişan Yaubyan - Osep Sarafoğlu - Güntekin Aydoğan, «Erzurum Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Laborant Teknisyen Okulu Mimari Proje Yarışması (1.ödül)», Mimarlık, İst. 1972, sayı 4, s.31-36
Tanju Kaptanoğlu, «Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Teknolojisi ve Ev Ekonomisi Binası Mimari Proje Yarışması (1.ödül)», Mimarlık, İst. 1972, sayı 4. s.37-42
Şaziment Arolat - Neşet Arolat - Ergün Aksel, «Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu Mimari Proje Yarışması (1.ödül)», Mimarlık, İst. 1972. sayı 4. s.43-48
Doğan Tekeli, «Oyak - Renault Otomobil Fabrikası / Bursa», Mimarlık, İst. 1972, sayı 5, s.26-33
Doğan Tekeli - Sami Sisa, «Bir Tül Fabrikası / Bomonti - İstanbul», Mimarlık, İst. 1972, sayı 5, s.34-37
Aydın Boysan, «Dosan Konserve Tesisi / Yenişehir - Bursa», Mimarlık, İst. 1972, sayı 5, s.38-42
Ahmet Şimşek - Saip Ebesek, «S.S.Gazeteciler 4.İşçi Yapı Kooperatifi 482 Mesken İnşaatı / Etiler - İstanbul», Mimarlık, İst. 1972, sayı 5, s.43-46
Fuat Kınıkoğlu - Öcal Ertüzün - Nihat Güner - Mehmet Çubuk - Ersen Gürsel, «Karataş (Adana) Turizm Planlama Yarışması (1.ödül)», Mimarlık, İst. 1972, sayı 5, s.47-56
Çelik Gülersoy, «Korunması Gereken Boğaziçi», Mimarlık, İst. 1972, sayı 6, s.15-21
Besim Çeçener, «Kültür Değeri Olan Yapılarda Koruma ve Mimar», Mimarlık, İst. 1972, sayı 6, s.40-44
Necva Akçura, «Korunması Gereken Boğaziçi Sergisi Hakkında Görüşler», Mimarlık, İst. 1972, sayı 6, s.45
Mehmet Çubuk, «Boğaziçinin Korunması ve Düzenlenmesinde Ürbanistik Kavram Geliştirilmesi», Mimarlık, İst. 1972, sayı 6, s.46
Sahip Özden, «Zavallı Boğaziçi», Mimarlık, İst. 1972, sayı 6, s.47
Cengiz Eruzan, «Artvin Çevresinde Halk Mimarisi», Mimarlık, İst. 1972, sayı 6. s.51-58
Nejdet Ceyhan, «Rasim Paşa Yalısı Rölövesi», Mimarlık, İst. 1972, sayı 6, s.60-67
Ergun Taneri, «Boğaziçi Yalılarının Korunması ile ilgili Bir Uygulama», Mimarlık, İst. 1972. sayı 6, s.66-69
Vedat lşbifir - Yılmaz Uğurlu - Sezer Aygen - Edip Önder Us - Uçkun Atay, «Diyarbakır Tıp Fakültesi ve 1029 Yataklı Araştırma Hastanesi», Mimarlık, İst. 1972, sayı 6, s.70-74
Cevat Geray, «İmar Yasasında Yapılan Değişikliklere Toplu Bakış», Mimarlık, İst. 1972, sayı 7, s.57-64
Niyazi Duranay - Ersen Gürsel - Somer Ural, «Cumhuriyetten Bu Yana İstanbul Planlaması», Mimarlık, İst. 1972, sayı 7, s.65-109, «Büyük İstanbul Nazım Planı Bürosu 1971-72 Çalışmaları», Mimarlık, İst. 1972. szyı 7, s.110-118
Erdem Aksoy, «Mimarlık Anlayışları ile İnsan ihtiyaçları Arasındaki İlişkiler», Mimarlık, İst. 1972, sayı 8, s.24-25
Özer Örüklü, «Bir İhtisas Dalı Olarak Şehir Planlama», Mimarlık, İst. 1972, sayı 8, s.26-30
Aygen Bilge, «Çemberlitaş ve Kıztaşının Onarımları», Mimarlık, İst. 1972, sayı 8, s.54-64
Necva Akçura - Tuğrul Akcura, «Kasaba Ölçeğinde Çevre Değerlerini Koruma Amaçlı Bir inceleme: Bodrum», Mimarlık, İst. 1972, sayı 8, s.65-71
Alpay Özdural - Okan Üstünkök, «Türkiye'de Restorasyon Uygulamaları ve Eğitimi», Mimarlık, İst. 1972. snyı 8. s.72-78
Ayşıl Tükel, «Restorasyon Bibliyografyası», Mimarlık, İst. 1972, sayı 8, s.89-94
Atilla Yücel, «Gelişmekte Olan Ülkelerde Çalısma Dışı Zamanın Değerlendirilmesi, Örgütlenmesi ve Mimari Çevresi», Mimarlık, İst. 1972, sayı 9, s.24-30
Yıldız Sey - Atilla Yücel, «Türkiye'de Köy Konutu Sorununun Kapsam ve İçeriği, Çözüm Alternatiflerinin Belirlenmesinde Temel Strateji ve Yöntem Sorunlarının Tartışılması», Mimarlık, İst. 1972, sayı 9, s.42-49
Yılmaz İnkaya, «Türkiye'de Cumhuriyet Devrinin Başından Günümüze Kadar Konut Sorunu», Mimarlık, İst. 1972. sayı 9, s.50-65
Sina Berköz, «Yapımda Standartlaşma», Mimarlık, İst. 1972, sayı 9. s.66-72
Gazanfer Seken - Necati İnceoğlu, «Kullanıcı İhtiyaçları Açısından Halk Konutları Standartlarına Temel Olmak Üzere Konutlarda Performans Ölçülmesi», Mimarlık, İst. 1972. sayı 9, s.75-78
Aykut Mutlu, «Toplu Konut Uygulaması» (1.Çankaya Merkez işçi Yapı Kooperatifi: 81 Konutluk ME-SE Sitesi)», Mimarlık, İst. 1972. sayı 9, s.79-84, «Kentleşme», Mimarlık, İst. 1972, sayı 10, s.1-64
Ergin Günce, «Türkiye'de Planlamanın Tarihçesi», Mimarlık, İst. 1972, sayı 11, s.19-25
Aydın Boysan - Erdoğan Arıcan, «Bisaş Bursa iplik Sanayii Tesisi», Mimarlık, İst. 1972. sayı 11, s.57-60
N.Özalp - Y.Sey - Ş.Sirel - O.Şahinler, «Mimarlık Eğitimi», Mimarlık, 1st, 1972, sayı 12, s.19-24
K.A.Ara - O.Bekiroğlu - E.Bekiroğlu - S.Özgökmen - G.Koçer - E.Bilcan - Ö.Candaş - A.Yılmaz - N.Önal - A.Öztürk - A.Börekçioğlu, «İ.T.Ü.Ayazağa Kampüsü», Mimarlık, İst. 1972, sayı 12, s.67-78
K.A.Ara - Y.Sağlıkova - Y.Sağlıkova - E.Ara, «Diyarbalkır Ziya Gökalp Üniversitesi Kampüsü», Mimarlık, İst. 1972, sayı 12, s.79-86, «TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi XVIII. Dönem Çalışma Raporu», Mimarlık, İst. 1973, sayı 1, s.3-38
T.Baytin - Y.Tezcan - E.Bolak - Y.Gedik, «Aksa Karamürsel Tesisleri», Mimarlık, İst. 1973, sayı 1, s.79-94
N.İnceoğlu, «Konut Bibliyoğrafyası», Mimarlık, İst. 1973, sayı 1, s.95-98, «Mimarlığımız, 1923-1950» Anıketi 1.Zeki Sayar, s.2O-23, 2.Kemali Söylemezoğlu, s.24-33, 3.Behçet Ünsal, s.34-45, 4.Rebii Gorcon, s.46-51, 5.Naci Meltem, s.52-57, 6.Seyfi Sonad, s.58-62, Mimarlık, İst. 1973, sayı 2
V.Erhan - O.Demirarslan, «Edirne Kırkpınar Ermeydanı Spor Tesisleri», Mimarlık, İst. 1973, sayı 2, s.63-7O

MİMARLIK VE SANAT

David Gebhard, «Yirminci Yüzyıl Resim ve Yapı Sanatları Arasındaki Birlik», Mimarlık ve Sanat, İst. 1961, sayı 1, s.9-13
Bülent Özer, «Plastik Mimari Formların Mahiyet ve Evrimleri», Mimarlık ve Sanat, İst. 1961, sayı 1, s.17-2O
Doğa,n Kuban, «Bizde Rejyonalizm Üzerine», Mimarlık ve Sanat, İst. 1961, sayı 1, s.14-16
Turgut Cansever, «Karatepe Saçakları», Mimarlık ve Sanat, İst. 1961, sayı 1, s.28-30
Doğan Kuban, «Türk Şehir Yapısı Üzerine», Mimarlık ve Sanat, İst. 1961, sayı 1, s.37-41
Erol Kulaksızoğlu, «Orta Doğu Teknik Üniversitesi Davası», Mimarlık ve Sanat, İst. 1961, sayı 1, s.42-47
Doğan Kuban, «Modern Mimarinin Gerçek Yolu: Çevre Şartlarının Değerlendirilmesi veya Rejyonalizm», Mimarlık ve Sanat, İst. 1961, sa,yı 2, s.57-58
Doğan Kuban, «Tarihi Çevrenin Korunması ve Değerlendirilmesi», Mimarlık ve Sanat, İst. 1961, sayı 3, s.103-105
Bülent Özer, «19.Yüzyılın Genel Nitelikleri ve Batı Mimarisinde Seçmecilik», Mimarlık ve Sanat, İst. 1961, sayı 3, s.107-112
Doğan Kuban, «Emin Onat ve Cumhuriyet Devri Mimarisi», Mimarlık ve Sanat, İst. 1961, sayı 4-5, s.143-153
Orhan Arda, «Anıtkabir», Mimarlık ve Sanat, İst. 1961, sayı 4-5, s.154-159
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, «Emin Onat», Mimarlık ve Sanat, İst. 1961, sayı 4-5, s.160-171
Doğan Kuban, «Benzerlikler ve Farklar», Mimarlık ve Sanat, İst. 1962, sayı 6, s.211-213
Erdem Aksoy, «Türk Evi - Anadolu Evi», Mimarlık ve Sanat, İst. 1972, sayı 6, s.216-223
Bülent Özer, «Mesken Mimarisinde Evrensellik ve Bölgesellik Üzerine», Mimarlık ve Sanat, İst. 1963, sayı 7-8, s.13-15
Gönül Tankut, «Ankara'da Gecekondu Problemi», Mimarlık ve Sanat, İst. 1963, sayı 7-8, s.16-18
Erdem Aksoy, «Orta Mekan: Türk Sivil Mimarisinde Temel Kuruluş Prensibi», Mimarlık ve Sanat, İst. 1963, sayı 7-8, s.39-92
Haydar Kazgan, «Mesken Maliyetinde Arsa Maliyetinin Rolü», Mimarlık ve Sanat, İst. 1963, sayı 9, s.10-11
Erol Kulaksızoğlu, «Mimarlığımız», Mimarlık ve Sanat, İst. 1964, sayı 10, s.9-15
Haydar Kazgan, «Arsa Maliyetinin Hesabı», Mimarlık ve Sanat, İst. 1964, sayı 10, s.16-17
J.M.Richards ve E.B.Mock (çev.A.Kuran), «Modern Mimarlığa Giriş», Mimarlık ve Sanat, İst. 1964, sayı 10, s.41-44

ŞEHİRCİLİK ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

«Doç.Dr.Tekin Aydın'ın Hatırasına (1928-1969)», Şehircilik Enstitüsü Dergisi, İst. 1969, sayı 1, s.4-5
Vedat Onamay, «Şehir Planlama Düzeni ve Düşündürdükleri», Şehircilik Enstitüsü Dergisi, İst. 1969, sayı 1, s.21-24
K.Ahmet Arü, «Türkiye'de Konut Politikası», Şehircilik Enstitüsü Dergisi, İst. 1970, sayı 1, s.2-19
Bülent Özer, «Kaybedilen Değerler ve Mimaride Yenileme», Şehircilik Enstitüsü Dergisi, İst. 1970, sayı 1, s.48-54
Orhan Göçer, «Kaybedilen Değerler, Kaybolan Sosyal Donatımımız», Şehircilik Enstitüsü Dergisi, İst. 1970, sayı 2, s.30-37
Saim Beygo, «Anadolu'da Şehirleşmenin Bölgesel Özellikleri», Şehircilik Enstitüsü Dergisi, İst, 1971, sayı 1, s.2-17
Doğan Kuban, «İstanbul'un Tarihi Yapısının Genel Özellikleri», Şehircilik Enstitüsü Dergisi, İst, 1971, sayı 1, s.18-37
Doğan Kuban, «İstanbul'da Korunulacak Bölgeler İçin Ayrıntılı Özellikler ve Koruma Modaliteleri», Şehircilik Enstitüsü Dergisi, İst. 1971, sayı 1, s.42-70

TÜRK KÜLTÜRÜ

Semavi Eyice, «Ali Saim Ülgen (1913-1963)», Türk Kültürü, Ankara Nisan 1963, sayı 6, s.24-28
Semavi Eyice, «Kültür Eserlerimiz Olarak Eski Eserler ve Bunların Korunması», Türk Kültürü, Ankara / Mayıs 1963, sayı 7, s.37-40
Semavi Eyice, «Atatürk ve Eski Eserler», Türk Kültürü, Ankara / Kasım 1963, sayı 13, s.100-108
Semavi Eyice, «Bir Yıl Dönümü Dolayısiyle Türkiye'de Üniversite», Türk Kültürü, Ankara / Ocak 1963, sayı 15, s.12-17
Oktay Aslanapa, «Tarih Boyunca Türk Öğretim Müesseseleri», Türk Kültürü, Ankara / Nisan 1964, sayı 18, s.96-103
Cevat Memduh Altar, «Türkiye'de Güzel Sanatlar», Türk Kültürü, Ankara / Ekim 1964, sayı 24, s.40-43
Oktay Aslanapa, «Atatürk ve Sanat», Türk Kültürü, Ankara / Kasım 1965, sayı 37, s.111-113
Oktay Aslanapa, «Türk San'atının Yeniden Değerlendirilmesi Yolunda Gerçekler», Türk Kültürü, Ankara 1972, sayı 113, s.273-278
Oktay Aslanapa, «Şehircilik Yolunda Hayaller ve Acı Gerçekler», Türk Kültürü, Ankara, 1972, sayı 115, s.421-426

TÜRK TURİNG OTOMOBİL KURUMU BELLETENİ

Celal Esat Arseven, «Cumhuriyet San'at Üslubu», TTOK. Belleteni, İst. / Haziran 1938, no. 19/100, s.13-14
Albert Gabriel, «La Nouvelle Mosquee de Chichli», TTOK. Belleteni, İst. / Temmuz 1949, no. 90, s.30-31
C.Egli - Ali Bahtiyar, «Türk Evleri», TTOK. Belleteni, İst. / Mayıs 1950, no. 100, s.15-17
Walter Koch, «Ankara ve Holzmeister», TTOK. Belleteni, İst. / Mart 1954, no. 146, s.5
Celal Esad Arseven, «Cami ve Modern Mimari», TTOK. Belleteni, İst. / Şubat 1955, no. 157, s.3
Albert Gabriel, «Henri Prost ve İstanbul'daki Eseri», TTOK. Belleteni, İst. / Aralık 1960, no. 227, s.8-11
Th.Levean, «Henri Prost'un Türkiye'deki Mesaisi Hakkında Rapor», TTOK. Belleteni, İst. / Eylül 1957, no. 188, s.5-7
Haluk Y.Şehsüvaroğlu, «İstanbul Harita ve Planları», TTOK. Belleteni, İst. / Eylül 1960, no. 224, s.3-5
Doğan Kuban, «Türk Şehir Yapısı Üzerine», TTOK. Belleteni, İst. / Aralık 1962, no. 251, s.11-13
Doğan Kuban, «İstanb'ul'un imarında Tarihsel Çevrenin Korunması / Problem ve Metotlar», TTOK. Belteteni, İst. / Mart 1967, no. 11/290, s.8-13
Doğan Kuban, «Boğaziçi», TTOK. Belleteni, İst. / 1972, sayı 33/312, s.2-9
Erdem Yücel, «Emirgan'da Şerifler Yalısı», TTOK. Belleteni, İst. 1972, sayı 33/312, s.10
Emel Esin, «Sadullah Paşa Yalısı», TTOK. Belleteni, İst. 1972, sayı 33/312, s.11-25
Seton Lloyd, «The Yalı of Saffet Paşa», TTOK. Belleteni, İst. 1972, sayı 33/312, s.26-27
Sami Boyar, «The Yalı of Amcazade Hüseyin Paşa», TTOK. Belleteni, İst. 1972, sayı 33/312, s.28-32
Çelik Gülersoy, «İstanbul'un Avrupası», TTOK. Belleteni, İst. 1972, sayı 34/313

ÜLKÜ

Abdullah Ziya, «Köy Mimarisi», Ülkü, Ankara / Haziran 1933, c.I, sayı 5, s.370-374
Abdullah Ziya, «Köy Mimarisi», Ülkü, Ankara / Ağustos 1933, c.II, sayı 7, s.37-41
Abdullah Ziya, «Cumhuriyette Köy Yapımı», Ülkü, Ankara / ikinci Teşrin 1933, c.II, sayı 10, s.333-336
Abdullah Ziya, «Gün Geçiminde Kerpiç Köy Yapısı», Ülkü, Ankara / Mart 1934, c.III, sayı 13, s.66-70
M.C.D., «Halkevleri'nin Yeni Binalara Kavuşmaşı», Ülkü, Ankara / Temmuz 1939, c.XIII, sayı 77, s.457-458
S.Sayarı, «Kırklareli Halkevi Projesi», Ülkü, Ankara / Birinci Teşrin 1939, c.XIV, sayı 80, s.168-172
A.Sabi Oran, «Halkevleri Binaları», Ülkü, Ankara / Temmuz 1940, cXV, sayı 89, s.455-466, «Halkevleri Planları», Ülkü, Ankara / Ağustos 1940, c.XV, sayı 90, s.547
Ernst Egli (çev.C.Köprülü) «Türk Evi», Ülkü, Ankara / Mayıs 1941, c.XVII, sayı 99, s.195

YAPI

Sedat Çetintaş, «İnkılap Mimarisi İsterim», Yapı, İst. 1942, sayı 5, s.9, v.d., sayı 6, s.15 v.d.; sayı 7, s.12, v.d.
Yapı, «Maksatsız, Düzensiz, Cansız Bir Hale Gelen Güzel Sanatlar Akademisi», Yapı, İst. 1942, sayı 7, s.3-4
Yapı, «Anıtkabir Yalnız Türk'ün Yapabileceği Bir Eser», Yapı, İst. 1942, sayı 8, s.3-4
Yapı, «Halkevi Binaları Milli Sanatımızın Birer Örneği Olmalı», Yapı, İst. 1942, sayı 9, s.3
Yapı, «Türk Mimarlarının Beynelmilel ve Eşsiz Zaferi», Yapı, İst. 1942, sayı 10, s.3-4
Necmi Ateş, «Halk için Evler: Tek Katlı Ev Projesi», Yapı, İst. 1942, sayı 10, s.8 1. B., «Güzel Sanatlar Akademisi Hakkında Bir Mektubun Karşılığı», Yapı, İst. 1942, sayı 10, s.10-11
Abidin Mortaş, «Modern Türk Mimarisi», Yapı, İst. 1942, sayı 10, s.13-14
Yapı, «Mimar Koca Sinan ve Dörtyüz Sene Sonrası», Yapı, İst. 1942, sayı 11, s.3-4, «Anıtkabir Proje Müsabakası: Mimar ve Muharrirler Neler Söylediler», Yapı, İst. 1942, sayı 11, s.10 v.d.
Yapı, «Mimarlık ve Millicilik Davamız», Yapı, İst. 1942, sayı 13, s.3
A.K., «Bir öğretmen Evi Projesi», Yapı, İst. 1942, sayı 13, s.10-11
Yapı, «Mimarlık Ticareti Yapanlar», Yapı, İst. 1942, sayı 14, s.3
Necmi Ateş, «Halk için Evler: Bir Nahiye Müdürü Evi», Yapı, İst. 1942, sayı 14, s.6-7
Yusuf Razi Tek, «Mimar M.Vedat Tek», Yapı, İst. 1942, sayı 14, s.10-11
«Mehmet Vedat ve Milli Mimari», Yapı, İst. 1942, sayı 14, s.18
M. Vedat, «İstanbul'un İmarı Meselesi», Yapı, İst. 1942, sayı 15, s.5-7
Behçet Ünsal, «Türk Anıtları Enstitüsü», Yapı, İst. 1942, sayı 15, s.10-11
Suphi Nuri İleri, «Mimarlığımızda M.Vedat Zamanı», Yapı, İst. 1942, sayı 15, s.14-15
Yapı, «İlk Mühim Mimarlık Olayı», Yapı, İst. 1942, sayı 16, s.3
E.Kömürcüoğlu, «Cemiyet ve Mimarlık», Yapı, İst. 1942, sayı 16, s.4 v.d.
Yapı, «Harp Sonrası Türk Mimarlığı», Yapı, İst. 1942, sayı 17, s.3
E.Kömürcüoğlu, «Dünya Mimarisinde İnkılap ve Memleketimiz, Kübik Mimari - Modern Mimari», Yapı İst. 1942, sayı 17, s.6-7
Necmi Ateş, «Halk İçin Evler: Bir Kaymakam Evi Projesi», Yapı, İst. 1942, sayı 17, s.10-11
T.T., «Türk Sanatı içinde Mimari», Yapı, İst. 1942, sayı 17, s.12-13
B., «Memleket Mimarlığı ve Milli Karakter / Millicilik Eskicilik Değildir», Yapı, İst. 1942, sayı 17, s.18
Yapı, «Altmışıncı Yılı'nda Akademi ve Güzel Sanatlarımız», Yapı, İst. 1942, sayı 18, s.3-5
Hasan Ali Yücel, «Güzel Sanatlar Sergisi Açış Söylevi», Yapı, İst. 1942, sayı 18, s.5 v.d.
R.M., «Müzenin ve Güzel Sanatlar Mektebi'nin Kurucusu Osman Hamdi Bey», Yapı, İst. 1942, sayı 18, s.16-17
Yapı, «Cumhuriyet - Türk Mimarlığının Belirmesi için», Yapı, İst. 1942, sayı 19, s.3
Behçet Ünsal, «Halk İçin Evler: Ucuz Sıra Evler Krokisi», Yapı, İst. 1942, sayı 19, s.7
Yapı, «Mimarlığımız ve Devlet Himayesi», Yapı, İst. 1942, sayı 20, s.3, «Büyük Bir Kayıp», Yapı, İst. 1942, sayı 20, s.19
Yapı, «Türk Mimarları Ne İstiyorlar?», Yapı, İst. 1942, sayı 21, s.3
Yapı, «Y.Mimar Yetişmesini Tahdit Doğru mudur?», Yapı, İst. 1942, sayı 22, s.3
Yapı, «Mimarlığımızda Türkçülük ve Millicilik», Yapı, İst. 1942, sayı 23, s.3
B.Ünsal, «Halk için Evler: Küçük Bir Kır Evi Projesi», Yapı, İst. 1942, sayı 23, s.10-11
B., «Modern Türk Mimarisi Bugünkü Şartlar içinde Doğabilir mi?», Yapı, İst. 1942, sayı 23, s.17
E.Kömürcüoğlu, «Sanat Havası içinde Mimari: Büyük Türk inkılabının Mimari Cephesi Ne Zaman ve Nasıl Teşekkül Edecek?», Yapı, İst. 1942, sayı 26, s.3 v.d.
Yapı, «G.S.Akademisi Yüksek Mimarlık Şubesi, Y.Mühendis Mektebi inşaat Şubesi», Yapı, İst. 1942, sayı 27, s.3
N.Ateş, «Halk için Evler: Bir Sayfiye Evi Projesi», Yapı, İst. 1942, sayı 27, s.10-11
Tevfik Arutay, «Şehircilik İstanbul ve Ürbanizm», Yapı, İst. 1943, sayı 28, s.10-11; sayı 29, s.10-11; sayı 31, s.10-11
Yapı, «Mimarlarımızın G. S. Akademisinden Bekledikleri», Yapı, İst. 1943, sayı 29, s.3
Necmi Ateş, «Şehircilik: Şehir Meydanlarnı», Yapı, İst. 1943, sayı 30, s.13
Yapı, «Türk Y.Mimarlarının Mukadderatı ile Oynanamaz», Yapı, İst. 1943, sayı 31, s.3-5
Yapı, «Sinan Abidesi Yükselirken», Yapı, İst. 1943, sayı 32, s.3
Sedat Çetintaş, «Türk Mimarlarını Çoğaltmak Lazım», Yapı, İst. 1943, sayı 32, s.4 v.d.
Yapı, «Sar.c:t Ailemizdı> Bir Düzmece Mustafa mı?», Yapı, İst. ·1943, sayı 35, s.3
Yapı, «Sanat ve Mürebbilik», Yapı, İst. 1943, sayı 37, s.3-4
Sedat Çetintas, «Sanayii Nefise Mektebi Alisi ve Güzel Sanatlar Akademisi», Yapı, İst. 1943, sayı 37, s.17-18
M.Yeşim, «Sedat Çetintaş», Yapı, İst, 1943, sayı 38, s.13
Yapı, «Mimarlık ve Mürebbilik», Yapı, İst. 1543, sayı 39, s.3
Sedat Çetintaş, «Mimari Tarihimizde Maket», Yapı, İst. 1943, sayı 39, s.4-5
Sedat Çetintaş, «Kendimizi Nasıl Bulalım?», Yapı, İst. 1943, sayı 39, s.15-16
Kemal Saraçoğlu, «Eski Devirlerde Sıhhat Müesseseleri ve Yapı Tarzları», Yapı, ist. 1943, sayı 40, s.15-16
Yapı, «Yanlış Düşünce Karşısında Hakikat», Yapı, İst. 1943, sayı 41, s.3-4
Yapı, «Harp Sonrası Yapıcılık ve Şehirciliğimiz», Yapı, İst. 1943, sayı 43-44, s.3
Yapı, «Münakaşa ile Satın Alınmış ve Satılmış Sanat», Yapı, 1st, 1943, sayı 45, s.3
Yapı, «Bir Şikayet Münasebetiyle», Yapı, İst. 1943, sayı 4 -47,· s.3, «20. Yüzyıl ve Cumhuriyet Mimarlığı», Yapı, İst. 1943, sayı 48-49, s.3
Pertev Taner, «Camilerimiz ve Şehircilik», Yapı, İst. 1943, sayı 48-49, s.6

DİGER DERGİLER

Mubarek Galip, «Ankara Evleri», Muallimler Birliği Mecmuası, 8 Şubat 1926 «Kaybettiklerimiz: Ali Saim Ülgen», Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, İst. 1963, sayı 1, s.78-88
Abdullah Kuran, «XX.Yüzyılda Batı Mimarisiyle Türk Mimarisinin Gelişmesi Hususunda Mukayeseli Bir Çalışma», Türk San'atı Tarihi Araştırma ve incelemeleri, İst. 1863, sayı 1, s.415-422
Behçet Ünsal, «İstanbul İmari ve Eski Eser Kaybı», Türk San'atı Tarihi Araştırma ve incelemeleri, İst. 1969, sayı 2, s.6-61
Hikmet, «Türk Evleri», Türk Yurdu, sayı 17-18, s.46
Doğan Kuban, «Restorasyon Kriterleri ve Carta del Restauro», Vakıflar Dergisi, 1962, sayı 6, s.211-213
Doğan Kuban, «Anadolu - Türk Şehri: Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerine Bazı Gözlemler», Vakıflar Dergisi, 1968, sayı 7, s.53-73
Doğan Kuban, «Tarihi Eser Restorasyonu Üzerine», Yeni Ufuklar, İst. 1960, Eylül, s.286-290

KONFERANSLAR

Ali Fuat Berkman, «Kerpiç inşaatta Dikkat Edilecek Noktalar», İstanbul Teknik Üniversite Haftası / Adana, İst. Şubat 1955
Kemal Ahmet Aru, «Adana ve İmar Davaları», İstanbul Teknik Üniversitesi Haftası / Adana, İst, Şubat, 1955
Doğan Kuban, «Antik Dünyanın Kzpısı İzmir», İstanbul Teknik Üniversitesi Haftası / İzmir, Şubat 1959, İst. 1961, s.47-55
Lütfullah Ulukan, «İstantul Teknik Üniversitesinin Tarihi Gelişmesi», İstanbul Teknik Üniversitesi Haftası / Kıbrıs, İst. Şubat 1961
Yılmaz Zenger, «Şehirler ve İnsanlar», İstanbul Teknik Üniversitesi Haftası / Kıbrıs, İst. Şubat 1961
Doğan Kuban, «Türk Şehri, Bugünü ve Yarını», İ.T.Ü. Makina Fakültesi 1959-1960 Öğretim Yılı Konferansları, İst. 1962, s.1-7
Hande Suher, «Şehircilik Planlama Çalışmalarında Arazi Politikası», Şehircilik Konferansları, 1963-1964 Yılı, İst. 1966, s.199-212

RAPORLAR

E.B.Wedier, Türkiye'de Büyük Bir Mesken İnşaatı Programının Tatbikatı ile ilgili Rapor, Ankara 1963
Doğan Kuban, İznik Şehrinin Tarih: Strüktürü, Anıtları ve Bunların Korunması ile İlgili Rapor, İst. (teksir)
Doğan Kuban, «Erzurum Kentinin Tarihsel Yapısı ve Görünüşünün Korunması ile ilgili Rapor», Erzurum, Analitik Etüdleri, Ankara 1965, s.22-32
Doğan Kuban, «Sivas Kentinin Tarihsel Yapısı ve Görünüşünün Korunması ile ilgili Rapor», Sivas Analitik Etüdleri, Ankara 1966, s.28-32
Doğan Kuban, Kastamonu'nun Tarihi Yapısı ve Bu Yapının İmar Planında Değerlendirilmesiyle İlgili Rapor, İstanbul 1967, (teksir)
Doğan Kuban, İstanbul'un Tarihi Yapısı, Tarihi Gelişme, Şehrin Tarihi Yapısının Özellikleri, Koruma Yöntemleri, İst. 1969
Doğan Kuban, «1968 Yazında Keban Barajı Bölgesinde Köy Mimarisi İncelemeleriyle ilgili Ön Rapor», 1968 Yaz Çalışmaları, Ankara 1970, s.173-182
Ayla Alpöge, «Anonymous Architecture in the Keban Region, 1969», Keban Projesi 1969 Çalışmaları, Ankara 1971, s.135-138
Doğan Kuban, İzmir'in Tarihi Yapısının Özellikleri ve Korunması ile ilgili Rapor, İst. 1972 (teksir)
TMMOB. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi XVII. Dönem Çalışma Raporu, «Kentleşme Komisyonu Raporu», İst. · 1973, s.12-20
TMMOB. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi XVII. Dönem Çalışma Raporu, «Eğitim Komisyonu Raporu: Mimarlık Eğitimi», İst. 1973, s.21-31
TMMOB. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi XVII. Dönem Çalışma Raporu, «Tarihi Çevre, Tabiat ve Kültür Değerlerinin Korunması Sorunlarını Araştırma Komisyonu Ön Raporu», İst. 1973, s.27-31

TEBLİĞLER / TEZLER / BROŞÜRLER

Gündüz Özdeş, «Planlama ve Şehircilik Faaliyetlerinde Metod ve Organlar», İstanbul Bölge Kalkınma Kongresi, Nisan 1967, s. 147
İlhan Tekeli, «Ülke Ölçüsünde Fiziki Planlamanın Teorik Sorunları ve Bugünkü Müesseseler Çerçevesinde Türkiye için Bir Ülkesel Fiziki Planlama Yaklaşımı», 1.Milli Fiziki Plan Semineri, Mimarlar Odası, Anıkara, 1938
Ülkan Kuyucu, Boğazın Rumeli Sahili Yalıları, İst. 1966, (İ.Ü.Sanat Tarihi Bölümünde Lisans Tezi, Basılmamış).
Zahide Yalçın, Mimar Kemaleddin ve Eserleri, İst. 1971, (İ.Ü.Sanat Tarihi Bölümünde Lisans tezi, Basılmamış).
Önder Küçükerman, Anadolu'daki Türk Konutunda Odalar, İst. 1971, (İ.D.G.S.A. yeterlik tezi), Mimarlığımız Dün Bugün Yarın (Haz.Cengiz Bektaş - fot. Halit Uluç), ( Sergi Broşürü).

GAZATELER

Şerafettin, «Ankara'da Türk Asarı Mimariye ve Tezyiniyesi» Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 9.6.1926
Sadi Irmak, «Mimarimiz ve Mimarlarımız», Yeni İstanbul Gazetesi, İst. 29.8.1953
Mithat Niyazi Resnetioğlu, «Arsa Spekülasyonu», Cumhuriyet Gazetesi, İst. 17.2.1965, «Tarihi Eserlerin Muhafazası Büyük Bir Mesele Halini Aldı», Vatan Gazetesi, İst. 16.3.1956
Hasan Ali Yücel, «Güzel İstanbul'da», Cumhuriyet Gazetesi, İst. 7.10.1956
Ahmet Kutsi Tecer, «İstanbul'u Seviyorsak», Vatan Gazetesi, İst. 28.8.1957
Burhan Arpad, «Buz Gibi İstanbul», Vatan Gazetesi, İst. 17.12.1957
Nurullah Berk, «Sultan Alımet'ten Beyazıt'a», Yeni Gazete, İst. 23.6.1958
A. Süheyl Ünver, «Bursa ve iç Yangın», Vatan Gazetesi, İst. 8.9.1958
Kemal Ahmet ArO, «İstanbul'un Planlanması Nasıl Yapılmalıdır?», Cumhuriyet Gazetesi, İst. 17.3.1964
Falih Rıfkı Atay, «Gülünç», Dünya Gazetesi, İst. 18.4.1965
Erdem Yücel, «XX. Yüzyılda Klasik Türk Mimarisi. Üzerine Eğilmiş Türk Mimarları: Mimar Vasfi Egeli (1890-1962)», Bizim Anadolu Gazetesi, İst. 29.6.1971
Erdem Yücel, «XX. Yüzyılda Klasik Türk Mimarisi Üzerine Eğilmiş Türk Mimarı: Mimar Ali Saim Ülgen (1914-1963)», Bizim Anadolu Gazetesi, İst. 5.7.1971
Erdem Yücel, «Mimar Vedat (1873-1942)», Bizim Anadolu Gazetesi, İst. 26.7.1971
Erdem Yücel, «XX. Asırda Klasik Türk Mimarisi Üzerine Eğilmiş Türk Mimarları: (1875-1947) Alaattin Özektaş», Bizim Anadolu Gazetesi, İst. 17.8.1971
Erdem Yücel, «XX. Asırda Klasik Türk Mimarisi Üzerine Eğilmiş Türk Mimarları: Mimar Süreyya Yücel (1903-1970)», Bizim Anadolu Gazetesi, İst. 31.8.1971
Erdem Yücel, «Mimar Ertuğrul Eğilmez (1919)», Bizim Anadolu Gazetesi, İst. 7.9.1971
Erdem Yücel, «Mimar Ali Talat Bey (1869-1922)», Bizim Anadolu Gazetesi, İst. 14.9.1971
Erdem Yücel, «Macit Rüştü Kural (1899-1964)», Bizim Anadolu Gazetesi, İst. 21.9.1971
Erdem Yücel, «Mimar Muzaffer (1881-1920)», Bizim Anadolu Gazetesi, İst, 4.10.1971
Erdem Yücel, «XX. Asırda Klasik Türk Mimarisi Üzerine Eğilmiş Mimarlarımız: Mimar Kemalettin Bey (1869-1927)», Bizim Anadolu Gazetesi, İst. 2.11.1971
Şevket Süreyya Aydemir, «Olaylar ve Görüşler: Ankara'da Bir Milyon Hasta», Cumhuriyet Gazetesi, İst. 25.12.1972

50 Yılın Türk Mimari / Metin Sözen - Mete Tapan

Buradan yazımız hakkında yorum yapabilirsiniz...


Hoşgeldiniz...

Üye Girişi
Yukarı | İrtibat | Koşullar | Gizlilik